Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen

Geldend van 25-12-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2008, nr. WJZ/8184750, met betrekking tot accountantsverklaringen bij subsidiëring aan onderwijsinstellingen

Artikel 1

Indien een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een subsidie ontvangt krachtens de Kaderwet EZ-subsidies, en ter zake artikel 3, aanhef en onderdeel g, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs toepast, is in afwijking van hetgeen in de betrokken subsidieregeling is bepaald geen afzonderlijke accountantsverklaring vereist met betrekking tot subsidieprojecten die zijn aangevangen op of na 1 januari 2008.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina