Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-04-2020 t/m 30-06-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2008, nr. 2008-0000595901, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de elektronische beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt onderscheidenlijk dragen er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het provinciaal blad en het waterschapsblad voldoen aan de volgende eisen:

  • a. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2a (ISO 19005-2:2011). Publicaties die persoonsgegevens bevatten waarbij het uit een oogpunt van privacybescherming ongewenst is dat deze door middel van een zoekmachine kunnen worden gevonden, kunnen in afwijking van de eerste volzin worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2b (ISO 19005-2:2011).

  • b. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.

  • c. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

  • d. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.

  • e. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.

 • 2 Indien het afkondigingsblad van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba elektronisch wordt uitgegeven, draagt het bestuurscollege er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het afkondigingsblad voldoen aan de eisen, genoemd in het eerste lid.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kunnen onderdelen van publicaties in het gemeenteblad, het provinciaal blad en het waterschapsblad worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat GML-XML, voor zover het de geometrische begrenzing van gebieden betreft.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Indien een publicatieblad als bedoeld in het eerste lid is ingesteld:

  • a. registreert het bestuur van het openbaar lichaam bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties de in bijlage 1 vermelde gegevens over het openbaar lichaam;

  • b. levert het bestuur van het openbaar lichaam zijn teksten ter publicatie aan in een XML-indeling via de door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties ter beschikking gestelde voorziening dan wel op een door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties aangegeven wijze, en registreert het daarbij de in bijlage 2 vermelde gegevens over de teksten.

 • 4 Het gegeven Gebiedsmarkering, bedoeld in bijlage 2, wordt als volgt geregistreerd:

  • a. Indien een tekst betrekking heeft op het grondgebied van een of meer gemeenten of provincies, worden slechts deze gemeenten of provincies geselecteerd.

  • b. Indien een tekst betrekking heeft op een specifiek gebied of object met een straal die kleiner is dan 100 meter, wordt een coördinaat geselecteerd.

  • c. Indien een tekst betrekking heeft op een gebied of object dat kleiner is dan een gemeente, maar een grotere straal heeft dan 100 meter, wordt de gemeente geselecteerd of worden binnen het gebied of object meerdere coördinaten geselecteerd, zodanig dat elke puntlocatie binnen dat gebied of object ten hoogste 100 meter van een geselecteerde coördinaat verwijderd is.

  • d. Indien een tekst naar verwachting effecten zal hebben voor belanghebbenden die zich bevinden op ten minste drie kilometer afstand van het gebied of object waarop de tekst betrekking heeft, worden in afwijking van de onderdelen a tot en met c alle gemeenten of provincies geselecteerd waarin die effecten zich zullen voordoen.

 • 5 Voor gebruik van de door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties ter beschikking gestelde voorziening als bedoeld in dit artikel worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 140, eerste lid, van de Gemeentewet, plaatsvindt in overeenstemming met de bijlagen 3 en 4 en op de door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties aangegeven wijze.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De in artikel 2 genoemde bestuursorganen kunnen beschikbaar gestelde geconsolideerde teksten beschikbaar houden overeenkomstig de regels die golden ten tijde van de eerste beschikbaarstelling van de betreffende geconsolideerde tekst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage 1. bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De door het bestuur van het openbaar lichaam te registreren gegevens over het openbaar lichaam

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Officiële naam

De naam waaronder het openbaar lichaam officieel bekendstaat.

Handmatig in te vullen tekst.

Deelnemende organisaties en datum van toetreding

Alle gemeenten, provincies en waterschappen die in het openbaar lichaam participeren. Per deelnemende organisatie wordt vastgelegd wat de datum van toetreding is.

Selectie uit waardelijsten voor organisaties.

Bronhouder

De organisatie die eindverantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens over het openbaar lichaam.

Selectie uit waardelijsten voor organisaties.

Samenwerkingsvorm

De publiekrechtelijke samenwerkingsvorm, als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Vaste waarde uit waardelijst samenwerkingsvormen:

Openbaar lichaam (OL)

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Instellingsbesluit

Verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling waarmee het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld (een link naar de bekendmaking in een elektronisch publicatieblad of de geconsolideerde tekst in de decentrale regelgevingbank) of een PDF-document met de gemeenschappelijke regeling.

Vaste referentie (URI) of document in PDF-formaat.

Datum totstandkoming

Datum waarop het openbaar lichaam tot stand is gekomen.

dd-mm-jjjj

Contactpersoon (tekenbevoegde vertegenwoordiger)

Contactgegevens van degene die de tekenbevoegde vertegenwoordiger is.

Handmatig in te vullen tekst die ten minste bevat de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer waarop de contactpersoon te bereiken is.

Bijlage 2. bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel b

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Gegevens over de te publiceren teksten

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Informatietype

Het type publicatie. Dit veld bepaalt de rubrieksindeling op de publicatiewebsite www.officielebekendmakingen.nl.

Selectie uit waardelijst met informatietypen.

Maker

Organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker).

Eindverantwoordelijke

Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker).

Uitgever

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker).

Gebiedsmarkering

Geografische aanduiding van de plek op aarde waar het informatieobject betrekking op heeft.

Keuze uit:

– 1 of meerdere puntlocaties volgens rijksdriehoeksstelsel

– 1 of meerdere gemeenten

– 1 of meerdere provincies

– 1 of meerdere waterschappen

Beleidsonderwerp

Het onderwerp van de publicatie.

Selectie uit een of meerdere waarden uit waardelijst met beleidsonderwerpen.

IMRO-nummer (alleen verplicht indien de publicatie een ruimtelijk plan betreft)

Bij ruimtelijke plannen dient een ruimtelijk plan-ID (IMRO-nummer) opgenomen te worden. Hierdoor wordt er een rechtstreekse koppeling tussen deze publicatie en het bijbehorende plan op ruimtelijkeplannen.nl gelegd.

Vaste vorm van een IMRO-nummer:

NL\.IMRO\.[0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}-[A-Za-z0-9]{4}

Bijlage 3. bedoeld in artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Consolidatie-instructies

De eerste stap bij het consolideren conform de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Vanaf de inwerkingtreding van de consolidatieverplichting in artikel 140, derde lid, van de Gemeentewet, 137, derde lid, van de Provinciewet en artikel 73a, derde lid, van de Waterschapswet op 1 januari 2011 geldt de wettelijke verplichting om algemeen verbindende voorschriften die op dat tijdstip in werking waren getreden of die na dat tijdstip in werking zijn getreden in geconsolideerde vorm op internet te publiceren en beschikbaar te houden, ook als die voorschriften zijn ingetrokken of vervallen. Het staat overheden uiteraard vrij om een vroegere cesuurdatum te kiezen. Alle (versies van) algemeen verbindende voorschriften die op of na 1 januari 2011 gelden, dan wel na 1 januari 2011 komen te vervallen, worden conform deze bijlage op internet ontsloten. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze verplichting eveneens voor een besluit tot instelling, wijziging of intrekking van een gemeenschappelijke regeling als dat besluit niet kan worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift.

Behalve algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere soorten besluiten in geconsolideerde vorm worden ontsloten. Deze consolidatie-instructies zijn dan van overeenkomstige toepassing.

Nieuw op te nemen algemeen verbindende voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften die niet worden opgenomen in de collectie

Op grond van de artikelen 6 e.v. van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de regels omtrent beschikbaarstelling niet van toepassing op:

 • de algemeen verbindende voorschriften die vóór 1 januari 2011 zijn uitgewerkt of ingetrokken;

 • algemeen verbindende voorschriften die uitsluitend strekken tot de wijziging van een of meer andere algemeen verbindende voorschriften;

 • algemeen verbindende voorschriften die zijn bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening (zoals bestemmingsplannen; let wel: deze uitzondering is niet van toepassing op een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening);

 • bijlagen bij algemeen verbindende voorschriften die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Zelfstandige bepalingen

Een algemeen verbindend voorschrift dat naast een wijziging van andere algemeen verbindende voorschriften ook zelfstandige bepalingen (dat wil zeggen: tekst die niet een ander algemeen verbindend voorschrift wijzigt) bevat, wordt als een nieuw algemeen verbindend voorschrift in de collectie met geconsolideerde teksten opgenomen. Daarbij worden de wijzigingsinstructies vervangen door een redactionele opmerking als: [wijzigt de Verordening ...].

Instellingsbesluiten van gemeenschappelijke regelingen

Het besluit tot instelling van een gemeenschappelijke regeling wordt alleen door het daartoe aangewezen orgaan geconsolideerd. De overige deelnemers nemen dit besluit niet op in de collectie.

Opschrift, aanhef, slotformulier en ondertekening

Het opschrift, de aanhef, het slotformulier en de ondertekening van een algemeen verbindend voorschrift wordt opgenomen in de geconsolideerde tekst. In de regel worden deze elementen later niet meer gewijzigd.

Wijzigingen in algemeen verbindende voorschriften

De inwerkingtreding van een wijziging van de tekst van een algemeen verbindend voorschrift leidt tot een nieuwe versie van de geconsolideerde tekst van het algemeen verbindend voorschrift. De oude versie blijft opgenomen in de collectie. De datum waarop de oude versie vervalt, wordt opgenomen in de wetstechnische informatie of metadata van de oude versie.

Wijzigingen die niet leiden tot een nieuwe versie

 • 1. Algemeen verbindende voorschriften die na bekendmaking wijzigen voordat deze in werking treden.

 • 2. Indien een algemeen verbindend voorschrift wordt gewijzigd voordat het in werking is getreden, ontstaat er geen nieuwe versie. Bij “Opmerkingen m.b.t. de regeling” wordt aangegeven dat het algemeen verbindende voorschrift vóór inwerkingtreding reeds is gewijzigd. Hierbij wordt verwezen naar de beschikbare bronnen van de betreffende wijziging.

 • 3. Algemeen verbindende voorschriften die na wijziging geconsolideerd worden vastgesteld. In sommige gevallen worden niet de wijzigingsvoorstellen vastgesteld, maar worden de wijzigingen eerst verwerkt in een nieuwe geconsolideerde tekst die vervolgens wordt vastgesteld (onder formele intrekking van de oude geconsolideerde tekst). Deze nieuwe vastgestelde geconsolideerde tekst wordt beschikbaar gesteld als een nieuw algemeen verbindend voorschrift (en niet als een nieuwe versie van het gewijzigde algemeen verbindende voorschrift). Van het oude ingetrokken algemeen verbindende voorschrift wordt de datum van intrekking opgegeven bij de wettechnische informatie.

Terugwerkende kracht

Uitgangspunt is dat een algemeen verbindend voorschrift niet in werking treedt voor de bekendmaking. Van terugwerkende kracht is slechts sprake als daarin in het algemeen verbindende voorschrift in is voorzien. Indien in (een versie van) een algemeen verbindend voorschrift een bepaling over terugwerkende kracht is opgenomen, dan wordt:

 • in (deze versie van) het algemeen verbindende voorschrift in het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ de datum van terugwerkende kracht opgenomen, en

 • de terugwerkende kracht niet verwerkt in de geconsolideerde tekst(en) van (een eerdere versie of versies van) het algemeen verbindende voorschrift waarop de terugwerkende kracht van toepassing is.

Indien een algemeen verbindend voorschrift wordt bekend gemaakt op een tijdstip dat is gelegen na de in het algemeen verbindende voorschift opgenomen datum van inwerkingtreding, vormt de opgenomen datum van inwerkingtreding geen grondslag voor terugwerkende kracht.

Intrekken of vervallen van een algemeen verbindend voorschrift

Een algemeen verbindend voorschrift kan worden ingetrokken of vervallen van rechtswege. Intrekking kan op drie manieren geschieden:

 • met een algemeen verbindend voorschift;

 • in het algemeen verbindende voorschrift zelf als dit een tijdelijk karakter heeft, of

 • met een expliciete bepaling in regelgeving van een hogere bestuurslaag.

Van het vervallen van rechtswege is sprake:

 • bij het vervallen van de grondslag voor het algemeen verbindende voorschrift of

 • als regelgeving van een hogere bestuurslaag gaat voorzien in hetzelfde onderwerp, waardoor de bevoegdheid tot vaststelling van het algemeen verbindende voorschrift vervalt.

Bij het intrekken of vervallen van een algemeen verbindend voorschrift wordt in het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ van de meest recente versie een Datum uitwerkingtreding ingevuld. Onder ‘Redactionele opmerkingen’ is vermeld in welke gevallen een toelichting wordt gegeven.

Redactionele opmerkingen

Informatie die van belang is voor goed begrip van de geconsolideerde tekst, maar die niet uit de andere wetstechnische gegevens is af te leiden, wordt als redactionele opmerking toegevoegd.

Redactionele opmerkingen die moeten worden opgenomen onder ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’

Redactionele opmerkingen die betrekking hebben op de gehele regeling worden opgenomen in de wetstechnische informatie onder ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’.

In de volgende situaties moet een redactionele opmerking bij ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ worden geplaatst:

 • indien de ‘Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling’ of ‘Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling’ niet kan worden achterhaald en bij benadering een datum is ingevuld;

 • indien een apart inwerkingtredingbesluit van toepassing is op het algemeen verbindende voorschrift, moeten zowel de datum van ondertekening als de bron van bekendmaking van het inwerkingtredingbesluit vermeld worden;

 • indien er wijzigingen zijn in het opschrift, de citeertitel, de considerans en/of de grondslag;

 • indien er bijzonderheden zijn met betrekking tot de inwerkingtreding of terugwerkende kracht van het gehele algemeen verbindende voorschrift, bijvoorbeeld als de bekendmaking plaats vindt op een tijdstip dat is gelegen na de in het algemeen verbindende voorschift opgenomen datum van inwerkingtreding;

 • indien een nieuw algemeen verbindend voorschrift een ander algemeen verbindend voorschrift vervangt, dient om de relatie tussen beide algemeen verbindende voorschriften te borgen (het ‘Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen’ geeft in deze situatie de relatie namelijk niet langer weer) bij het nieuwe algemeen verbindend voorschrift in de wetstechnische informatie bij ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ een verwijzing naar het andere (oude) algemeen verbindend voorschrift opgenomen te worden. De verwijzing luidt: ‘Deze regeling vervangt [officiële naam of citeertitel van het algemeen verbindende voorschrift]’. Indien uit de officiële naam van het algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld door het ontbreken van een jaartal, niet is op te maken welk algemeen verbindend voorschrift nu precies wordt vervangen, dan dient nadere informatie opgenomen te worden in de verwijzing. Eventueel bij het ingetrokken algemeen verbindend voorschrift een verwijzing naar het andere (nieuwe) algemeen verbindend voorschrift opnemen in ‘Opmerkingen m.b.t. de regeling’ in de trant van ‘deze regeling is vervangen door....’.

 • indien de regeling is ingetrokken bij regelgeving van een hogere bestuurslaag, wordt in de laatste versie opgenomen: ‘Deze regeling is per [Datum uitwerkingtreding] ingetrokken door (artikel ...van de) [citeertitel van de regeling]’;

 • indien de regeling van rechtswege is vervallen, wordt in de laatste versie opgenomen: ‘Deze regeling is op [Datum uitwerkingtreding] vervallen door [de inwerkingtreding /het vervallen] van (artikel ...van de) [citeertitel van de regeling]’.

Redactionele opmerkingen die moeten worden opgenomen in de tekst van het geconsolideerde algemeen verbindend voorschrift

Redactionele opmerkingen die betrekking hebben op een onderdeel van het algemeen verbindend voorschrift worden opgenomen in de geconsolideerde tekst van dat algemeen verbindend voorschrift. De opmerking wordt weergegeven tussen [blokhaken], ter onderscheiding van de eigenlijke tekst van het algemeen verbindend voorschrift.

In de volgende situaties moet een redactionele opmerking in het desbetreffende onderdeel van de geconsolideerde tekst van het algemeen verbindend voorschrift worden geplaatst:

 • indien op een artikel een overgangsbepaling van toepassing is, dan wordt bij het betreffende artikel via een redactionele opmerking:

  • de tekst of vindplaats van de overgangsbepaling vermeld;

  • aangegeven dat het een overgangsbepaling betreft voor zover dat niet reeds uit het algemeen verbindende voorschrift blijkt;

 • indien er sprake is van taalfouten of fouten, met inachtneming van het volgende:

  • taalfouten of verwijzingsfouten in de officiële tekst worden zonder correctie doorgevoerd in de geconsolideerde tekst. Als een besluit echter evident de verkeerde artikelen, leden of onderdelen van een algemeen verbindend voorschrift wijzigt, worden de wijzigingen doorgevoerd zoals deze bedoeld zijn, waarbij in de redactionele opmerking de doorgevoerde wijziging wordt verantwoord;

  • als een wijziging zo is geformuleerd dat deze niet mogelijk is, dan wordt deze in het geheel niet doorgevoerd (bijvoorbeeld wijziging van een artikel dat eerder vervallen is), waarbij in de redactionele opmerking wordt medegedeeld dat de wijziging niet kon worden verwerkt;

 • indien bij een lager algemeen verbindend voorschrift bedragen uit een hoger algemeen verbindend voorschrift worden gewijzigd waarbij de bevoegdheid tot wijzigen niet uitdrukkelijk is vormgegeven als een bevoegdheid tot wijziging van het hogere algemeen verbindend voorschrift, worden de gewijzigde bedragen als redactionele opmerking in de geconsolideerde tekst van het hogere algemeen verbindend voorschrift toegevoegd;

 • indien kaarten vanwege hun omvang niet bij het algemeen verbindend voorschrift zijn opgenomen, dan wordt de vindplaats daarvan opgenomen in een redactionele opmerking;

 • indien onderdelen vervallen, worden deze vervangen door de tekst: ‘[vervallen]’. Eventuele artikel- of hoofdstuknummers en artikel- of hoofdstuktitels blijven gehandhaafd.

Toelichtingen bij algemeen verbindende voorschriften

Een toelichting bij een algemeen verbindend voorschrift maakt geen onderdeel uit van het algemeen verbindend voorschrift. Indien het bestuursorgaan naast het algemeen verbindend voorschrift ook een toelichting bij dit algemeen verbindend voorschrift opneemt in de geconsolideerde versie, kan ook de toelichting bij een latere wijziging van het algemeen verbindend voorschrift worden geconsolideerd. De toelichting wordt direct onder de tekst van het algemeen verbindend voorschrift opgenomen.

Indien bij een wijziging alleen de toelichting wordt gewijzigd, leidt dit tot een nieuwe geconsolideerde versie.

Bijlage 4. bedoeld in artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Gegevens over de te consolideren teksten

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Maker1

Organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.

Selectie uit waardelijsten met organisatienaam (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Eindverantwoordelijke1

Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Selectie uit waardelijsten met organisatienaam (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Uitgever1

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Selectie uit waardelijsten met organisatienaam (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Vastgesteld door1

Het bestuursorgaan dat het betreffende algemeen verbindende voorschrift heeft vastgesteld.

Selectie uit waardelijsten met bestuursorganen.

Officiële naam1

Het opschrift van het algemeen verbindende voorschrift (of een ander te consolideren document) zoals dit aan het begin van het algemeen verbindende voorschrift is opgenomen, dan wel de aanpassing van dat opschrift aan de voorgeschreven structuur.

Handmatig in te vullen tekst met als structuur [type besluit] van [bestuursorgaan] houdende [omschrijving inhoud] [indien aanwezig, aanduiding citeertitel]

Citeertitel

De citeertitel is de wijze waarop een algemeen verbindend voorschrift blijkens een bepaling in dat algemeen verbindend voorschrift zelf wordt aangeduid.

Handmatig in te vullen tekst.

Taal1

De taal waarin het algemeen verbindend voorschrift is gepubliceerd.

Selectie uit waardelijst met talen.

Onderwerp1

Het onderwerp van de regeling.

Selectie uit een of meerdere waarden uit waardelijst met beleidsonderwerpen.

Wettelijke grondslag1

De citeertitel en het artikel van de regeling waarop de bevoegdheid tot het vaststellen van het algemeen verbindend voorschrift berust. Voor beleidsregels wordt verwezen naar de grondslag van de bevoegdheid waar de beleidsregel betrekking op heeft. Let op: dit element kan meervoudig gebruikt worden.

Selecteer citeertitel en artikelnummer(s) uit het Basiswettenbestand of selecteer citeertitel uit de collectie decentrale regelgeving.

Bron bekendmaking van (een wijziging van) het algemeen verbindende voorschrift1

De uitgave waarin de bekendmaking verschijnt, veelal Blad gemeenschappelijke regeling, Gemeenteblad, Provinciaal blad of Waterschapsblad. Bij elektronische bekendmaking wordt ook een URL opgenomen.

Notatiewijze is:

– voor officiële publicatiebladen: [naam blad] [jaartal], [nummer]

– voor andere uitgaven: [naam uitgave], [datum]

Gedelegeerde regelgeving

Alle algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels die op het algemeen verbindend voorschrift zijn gebaseerd. Let op: dit element kan meervoudig gebruikt worden.

Selecteer citeertitel uit de collectie decentrale regelgeving.

Betreft1

De aard van de wijziging van een algemeen verbindend voorschrift (of een ander te consolideren document), of, in geval van een nieuw algemeen verbindend voorschrift: ‘nieuwe regeling’.

Toegestane waarden:

nieuwe regeling

– als het een nieuwe regeling betreft

[artikel/paragraaf/hoofdstuk/bijlage] [x], [y], [z]

– als een of meer onderdelen zijn toegevoegd, vervallen of gewijzigd, opsomming van deze onderdelen of bijlagen (geen onderscheid maken naar onderdelen binnen artikelen of bijlagen)

toelichting [...]

– als een toelichting is gewijzigd

Redactionele opmerkingen

Opmerkingen als bedoeld in Bijlage 3 bij de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Handmatig in te vullen tekst conform de in bijlage 3 opgenomen consolidatie-instructies.

Datum ondertekening van (een wijziging van) het algemeen verbindende voorschrift1

De datum die bij de ondertekening in het algemeen verbindend voorschrift wordt genoemd.

dd-mm-jjjj

Datum inwerkingtreding van (een versie van) het algemeen verbindende voorschrift1

De datum waarop het algemeen verbindende voorschrift in werking treedt (let op: niet de datum tot en met wanneer het algemeen verbindend voorschrift eventueel terugwerkt)

dd-mm-jjjj, gelegen na de datum bekendmaking.

Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) het algemeen verbindende voorschrift

De in het algemeen verbindend voorschrift genoemde voor de inwerkingtreding gelegen datum vanaf wanneer het algemeen verbindend voorschrift van toepassing is.

dd-mm-jjjj, gelegen vóór de datum inwerkingtreding, tot en met wanneer de regeling terugwerkt.

Datum uitwerkingtreding van (een versie van) het algemeen verbindende voorschrift

De dag vanaf wanneer een algemeen verbindend voorschrift is ingetrokken of vervallen, dan wel een versie van de algemeen verbindend voorschrift door een nieuwe versie is vervangen).

dd-mm-jjjj. De opgegeven datum dient later dan de datum opgegeven in ‘Datum inwerkingtreding van (een versie van) het algemeen verbindend voorschrift’ te zijn.

1 Bij elke versie van een algemeen verbindend voorschrift verplicht in te vullen gegeven.

Naar boven