Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Besluit van 15 december 2008 tot aanwijzing van voorschriften en vaststelling van boetetarieven als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdelen a en b, en zevende lid, van de Gemeentewet (Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2008, nr. 2008-0000547516;

Gelet op artikel 154b, eerste en zevende lid, van de Gemeentewet, artikel 74c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 2008, nr. W04.08.0491/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2008, nr. 2008-0000597650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt verstaan onder:

Artikel 2

Geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, voor zover die voorschriften betrekking hebben op:

 • a. samenscholingen en ongeregeldheden;

 • b. betogingen op openbare plaatsen;

 • c. vechten op straat;

 • d. het meevoeren van inbrekerswerktuigen of van voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstallen te vergemakkelijken;

 • e. het meevoeren van steekwapens;

 • f. het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

 • g. bedelen;

 • h. bestrijding van heling van goederen;

 • i. hinderlijk drankgebruik;

 • j. het gebruik van verdovende middelen, met uitzondering van cannabis;

 • k. drugshandel op straat.

Artikel 3

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdeel b, van de wet, voor zover die voorschriften betrekking hebben op:

 • a. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;

 • b. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen;

 • c. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen;

 • d. buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht een afvalstof, een stof of voorwerp in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu;

 • e. het achterlaten van straatafval in de openbare ruimte;

 • f. het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan;

 • g. het door de eigenaar plaatsen van afvalbakken bij een inrichting voor het verbruiken van eet- en drinkwaren;

 • h. het door de verspreider opruimen van weggeworpen reclamebiljetten of ander promotiemateriaal;

 • i. het achterlaten van zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen;

 • j. het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen;

 • k. het zich ontdoen van een autowrak, afkomstig uit een huishouden, anders dan door afgifte aan degenen, bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Artikel 4

 • 1 Bij overtreding van een voorschrift, genoemd in de bijlage van dit besluit, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is opgenomen bij het desbetreffende voorschrift.

 • 2 De boetebedragen, genoemd in de bijlage, gelden voor natuurlijke personen.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de vierentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

A. Voorschrift uit de plaatselijke verordening

Boete in euro’s

A.1

 

Zonder vergunning/ontheffing op door het college of de burgemeester aangewezen openbare plaatsen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden

160

   

A.2

 

Zonder vergunning/ontheffing op een openbare plaats als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden

220

   

A.3

 

Zonder vergunning/ontheffing als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids ten behoeve van publiek optreden op door het college of de burgemeester aangewezen openbare plaatsen, waar dit niet is toegestaan

220

   

A.4

 

De weg of een weggedeelte anders gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, waardoor

 

– aan de weg schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht

280

– de bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd

280

– het beheer of onderhoud van de weg wordt belemmerd of kan worden belemmerd

280

   

A.5

 

Zonder vergunning/ontheffing of anders dan de daarin gestelde voorwaarden de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (bijv. terrasverbod, reclameborden)

280

   

A.6

 

Zich met een winkelwagentje op of aan de weg bevinden op meer dan de toegestane afstand van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld

110

   

A.7

 

Als houder van een openbare inrichting na sluitingstijd zonder ontheffing/vergunning

 

– die inrichting voor bezoekers geopend hebben

320

– in die inrichting bezoekers laten verblijven

320

   

A.8

 

Zich als bezoeker in een openbare inrichting bevinden

 

– na sluitingstijd

110

– gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn

110

   

A.9

 

Een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is bekrassen of bekladden

160

   

A.10

 

Op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aanplakken of op andere wijze aanbrengen

160

   

A.11

 

Aanplakborden gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame

160

   

A.12

 

Als houder van een schriftelijke toestemming niet voldoen aan de verplichting om op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats/dat gedeelte van een onroerende zaak ter inzage af te geven

110

   

A.13

 

Op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap vervoeren of bij zich hebben

160

   

A.14

 

Op een openbare plaats klimmen of zich bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair

110

   

A.15

 

Op een openbare plaats zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt

160

   

A.16

 

Zonder redelijk doel zich in een portiek of poort ophouden of in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw zitten of liggen

110

   

A.17

 

Zonder redelijk doel zich anders dan als bewoner of gebruiker van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen of van publiek toegankelijke gebouwen bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw

110

   

A.18

 

(In of op) een portaal, telefooncel, wachtlokaal voor openbaar vervoer, parkeergarage, rijwielstalling of een andere voor het publiek toegankelijke ruimte

 

– zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden

160

– verontreinigen

160

– voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die ruimte bestemd is

110

   

A.19

 

Als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester aangewezen gebied alcoholhoudende drank bij zich hebben

110

   

A.20

 

Als persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college of de burgemeester aangewezen gebied aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben

110

   

A.21

 

Op uren en/of plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen zich met een fiets of bromfiets bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek trekt en kenbaar is aan de bezoekers van dit terrein

55

   

A.22

 

Als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen op

 

– een openbare plaats gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd

110

– een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of op een andere door het college of de burgemeester aangewezen plaats

160

– een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband die of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen

110

– een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar

110

– een door het college of de burgemeester aangewezen plaats buiten de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd

110

   

A.23

 

Als degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, niet voldoen aan de verplichting ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd van die openbare plaats

160

   

A.24

 

Als eigenaar of houder van een hond deze laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of op een terrein van een ander

 

– terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is aangelijnd

280

– terwijl na aanzegging van de burgemeester deze hond niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd

280

– zonder dat deze hond is voorzien van een afleesbare microchip met uniek identificatienummer dat in verband met het gedrag van de hond is verstrekt

280

   

A.25

 

Als degene die buiten een inrichting de zorg heeft voor een dier, niet voorkomen dat dit dier voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt

160

   

A.26

 

Als rechthebbende op herkauwende dieren, eenhoevige dieren of varkens die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, niet voldoen aan de verplichting om zodanige maatregelen te treffen dat dit vee die weg niet kan bereiken

160

   

A.27

 

Consumentenvuurwerk gebruiken op een door het college of de burgemeester in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats waar dit gebruik verboden is

250

   

A.28

 

Op een openbare plaats consumentenvuurwerk gebruiken terwijl dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken

250

   

A.29

 

Binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen

160

   

A.30

 

Zonder ontheffing/vergunning buiten een daartoe bestemd kampeerterrein kampeermiddelen plaatsen of geplaatst houden ten behoeve van recreatief nachtverblijf

160

   

A.31

 

De weg als slaapplaats gebruiken

160

   

A.32

 

Met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar stellen op een door het college of de burgemeester aangewezen gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan

 

a. voor gezagvoerders/schippers

110

b. voor een ieder

110

   

A.33

 

Als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden

160

   

A.34

 

Zich zonder redelijk doel aan een vaartuig in openbaar water vasthouden, daarop klimmen of zich daarop of daarin begeven of bevinden

110

   

A.35

 

Zonder ontheffing/vergunning rijden of zich bevinden met een motorvoertuig/(brom)fiets of een paard binnen een voor publiek toegankelijk natuurgebied, park, plantsoen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

160

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

160

c. voor bromfietsers en snorfietsers

110

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

60

e. voor overige weggebruikers

60

   

A.36

 

Zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die liggen in/op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken

55

   

A.37

 

Zonder ontheffing/vergunning met een voertuig rijden door een park/plantsoen of op een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

160

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

160

c. voor bromfietsers en snorfietsers

110

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

60

e. voor overige weggebruikers

60

   

A.38

 

Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied anders dan tot doel van dagrecreatie

160

   

A.39

 

Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door zich als eigenaar of houder van een hond zich met die hond in een vastgestelde periode te bevinden buiten een aangewezen gebied, waar het verblijf van de hond is toegestaan

110

   

A.40

 

Op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, al dan niet binnen een door het college of de burgemeester aangewezen gebied, softdrugs gebruiken

110

   

A.41

 

Zich ophouden op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, met het kennelijke doel prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen in het kader van prostitutie

280

   

A.42

 

Zonder vergunning/ontheffing van het college of de burgemeester een openbare inzameling van geld of goederen houden of daartoe een intekenlijst aanbieden

160

   

A.43

 

Venten op door het college of de burgemeester aangewezen (verboden) openbare plaatsen

160

   

A.44

 

Venten op door het college of de burgemeester aangewezen (verboden) dagen of uren

160

   

A.45

 

Zonder vergunning/ontheffing van het college of de burgemeester op of aan de weg of openbaar water dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats een standplaats innemen of hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren, dan wel diensten aan te bieden

160

   

A.46

 

Een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg parkeren

450

B. Voorschrift uit de plaatselijke verordening (milieu)

Boete in euro’s

B.1

 

Zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt

160

   

B.2

 

In/op bossen, heide, veengronden, duingebieden dan wel binnen een afstand van dertig meter daarvan

 

– roken gedurende een door het college of de burgemeester aangewezen periode

160

– in de open lucht brandende dan wel smeulende voorwerpen wegwerpen/laten vallen of liggen

320

   

B.3

 

In de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben

320

C. Voorschrift uit de afvalstoffenverordening of het omgevingsplan, voor zover betrekking hebbend op:

Boete in euro’s

C.1

 

Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

160

   

C.2

 

Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

110

   

C.3

 

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

110

   

C.4

 

Buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een locatie waarop een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht een afvalstof, een stof of voorwerp in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

450

   

C.5

 

Het achterlaten van straatafval in de openbare ruimte

160

   

C.6

 

Het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan

160

   

C.7

 

Het achterlaten van zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen

160

   

C.8

 

Het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen

280

   

C.9

 

Het door de eigenaar plaatsen van afvalbakken bij een inrichting voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

160

   

C.10

 

Het door de verspreider opruimen van weggeworpen reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

160

Naar boven