Besluit aanwijzing en bekendmaking besmette zone en bufferzone ex art. 11, eerste [...] chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Sprongeloet)

[Regeling vervallen per 07-03-2012.]
Geldend van 24-12-2008 t/m 06-03-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3630, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Sprongeloet)

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2012]

  • 2 De onderscheiden zones zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website www.minlnv.nl/pd

Den Haag, 15 december 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 07-03-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag, de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en is gepubliceerd www.minlnv.nl/pd.]

Terug naar begin van de pagina