Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen [...] handhaving van de regels voor de handel in emissierechten

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 01-10-2011 t/m 30-09-2016

Besluit van 9 december 2008, nr. BJZ2008117284, houdende vaststelling van beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van de hoofdstukken 2, 16 en 18 van de Wet milieubeheer heeft het bestuur van de emissieautoriteit taken en bevoegdheden met betrekking tot de handel in broeikasgasemissierechten en de handel in NOx-emissierechten. De beleidsregels inzake de handel in emissierechten bevatten bepalingen voor het bestuur van de emissieautoriteit bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden als bedoeld in de artikel 18.2f en de artikelen 18.16a tot en met 18.16q van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2016]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2016]

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom houdt het bestuur van de emissieautoriteit in ieder geval rekening met de indicatie van de hoogte van de dwangsom per soort overtreding in de bij deze beleidsregels behorende bijlage I.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete houdt het bestuur van de emissieautoriteit voor zover mogelijk rekening met:

  • a. de indicatie van de hoogte van de bestuurlijke boete per soort overtreding in de bij deze beleidsregels behorende bijlage II;

  • b. de omstandigheid dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft beëindigd;

  • c. de omstandigheid dat de emissieautoriteit reeds eerder een vergelijkbare overtreding door de onderneming heeft vastgesteld;

  • d. de omvang van de schade voor het systeem van handel in broeikasgasemissie-rechten, of het systeem van handel in NOx-emissierechten, en

  • e. het eigen voordeel voor de onderneming bij de overtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2016]

Indien een inrichting in de Nederlandse exclusieve economische zone, waarvan één of meer NOx-installaties als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit handel in emissierechten deel uitmaken, en waarvoor op grond van artikel 13b van het Besluit handel in emissierechten een opt-out is verleend, niet voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 13b, aanhef en onder b, van dat besluit, wordt een bestuurlijke boete opgelegd die overeenstemt met het economisch voordeel dat is behaald door de overtreding van artikel 16.5, eerste lid, van de wet, in verbinding met het tweede lid, dan wel artikel 16.49, tweede lid, van de wet.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze beleidsregels komen in de plaats van de Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten (Stcrt. 2005, 91), die op 1 juni 2005 in werking zijn getreden. Laatstbedoelde beleidsregels komen hiermee te vervallen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I. Hoogte dwangsombedragen

[Vervallen per 01-10-2016]

A. Inrichtingen

Overtreding van artikel Wet milieubeheer (Wm)

Omschrijving

Richtinggevend bereik dwangsom per dag in €

16.5, eerste lid,

al dan niet in verbinding met het tweede lid of artikel 16.49, eerste lid

1. Vergunningplicht

500–4500

     

16.12, eerste lid,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

2. Algemene eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

50–4500

     
 

2a. Essentiële verplichtingen

500–4500

 

Beschrijving van alle emissiebronnen

 
 

Monitoringsmethodiek: het bepalen van de jaarvracht, bedoeld in artikel 16.1 Wm

 
 

Continu meten conform NEN-EN 14181

 
 

Correcte bepaling van kengetallen

 
 

Eisen aan meetinstanties en hun werkzaamheden

 
 

Vereisten aan het emissieverslag: voldoen aan format en verificatie

 
 

Tijdig indienen emissieverslag

 
     
 

2b. Belangrijke verplichtingen

100–2500

 

Procedure ‘validatie van meters’

 
 

Procedure ‘van meten tot rapporteren’ (waaronder registratie gegevens)

 
     
 

2c. Overige verplichtingen

50–1000

 

Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken + bevoegdheden’

 
 

Kwaliteitsborging en opslag van informatie

 
     

16.13,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

3. Actualisatieplicht monitoringsplan

50–4500

     

16.14,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

4. Verificatie

100–2500

     

16.21,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

5. Bij of krachtens amvb gestelde nadere regels, nodig voor goede werking systeem emissiehandel

50–4500

     

16.19 en 18.18

6. Naleven monitoringsplan en voorschriften verbonden aan vergunning

50–4500

     

Artikel 52, eerste lid,

van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 1.1 Wm

7. Wijze van inleveren van broeikasgasemissierechten

50–1000

     

Artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

8. Medewerkingsplicht

500–4.500

B. Luchtvaartactiviteiten

Overtreding van artikel Wet milieubeheer (Wm)

Omschrijving

Richtinggevend bereik dwangsom per dag in €

16.39c en 16.39d

1. Beschikken over goedgekeurd monitoringsplan voor emissies

500–4500

     
 

2. Algemene eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

50–4500

     
 

2a. Essentiële verplichtingen

500–4500

16.39i en/of 16.39e

Monitoringsmethodiek: het bepalen van de jaarvracht, bedoeld in artikel 16.1 Wm

 

16.39f en 16.39g

Vereisten aan het emissieverslag: voldoen aan format en verificatie

 

16.39i en/of 16.39e

Beschrijving alle emissiebronnen (lijst van vliegtuigen en lijst van Bijlage I-vluchten)

 

16.39f

Tijdig indienen emissieverslag

 
     
 

2b. Belangrijke verplichtingen

100–2500

16.39i en/of 16.39e

Beoordeling onzekerheid bij bepaling emissies

 

16.39i en/of 16.39e

Uitvoering en procedures met betrekking tot gegevensverzameling, verwerkingsactiviteiten, risicobeoordeling en controleactiviteiten

 
     
 

2c. Overige verplichtingen

50–1000

16.39i en/of 16.39e

Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken + bevoegdheden’

 

16.39i en/of 16.39e

Kwaliteitsborging en opslag van informatie

 
     

16.39i

3. Actualisatieplicht monitoringsplan

50–4500

     

16.39g

4. Verificatie

100–2500

     

16.39h

5. Bij of krachtens amvb gestelde nadere regels, nodig voor goede werking emissiehandel

50–4500

     

Artikel 52, eerste lid,

van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 1.1 Wm

6. Wijze van inleveren broeikasgasemissierechten

50–1000

     

Artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

7. Medewerkingsplicht

500–4500

Bijlage II. Hoogte boetebedragen

[Vervallen per 01-10-2016]

A. Inrichtingen

Overtreding van artikel Wet milieubeheer (Wm)

Omschrijving

Richtinggevend bereik boete per overtreding in €

16.5, eerste lid,

al dan niet in verbinding met het tweede lid of artikel 16.49, eerste lid

1. Vergunningplicht

10.000–450.0001

     

16.12, tweede lid,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

2. Eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

1.000–450.0001

     
 

2a. Essentiële verplichtingen

10.000–450.0001

 

Beschrijving van alle emissiebronnen

 
 

Monitoringsmethodiek: het bepalen van de jaarvracht, bedoeld in artikel 16.1 Wm

 
 

Continu meten conform NEN-EN 14181

 
 

Correcte bepaling van kengetallen

 
 

Eisen aan meetinstanties en hun werkzaamheden

 
 

Vereisten aan het emissieverslag: voldoen aan format en verificatie

 
 

Tijdig indienen emissieverslag

 
     
 

2b. Belangrijke verplichtingen

5.000–250.000

 

Procedure ‘validatie van meters’

 
 

Procedure ‘van meten tot rapporteren’ (waaronder registratie gegevens)

 
     
 

2c. Overige verplichtingen

1.000–100.000

 

Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken + bevoegdheden’

 
 

Kwaliteitsborging en opslag van informatie

 
     

16.13,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

3. Actualisatieplicht monitoringsplan

1.000–450.0001

     

16.14,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

4. Verificatie

5.000–250.000

     

16.21,

al dan niet in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

5. Bij of krachtens amvb gestelde nadere regels, nodig voor goede werking systeem emissiehandel

1.000–450.0001

     

16.37, eerste lid

6a. Inleverplicht (CO2)

100 per ton CO2-emissies waarvoor geen emissierechten zijn ingeleverd.2

     

16.51, eerste of tweede lid

6b. Inleverplicht en saldoplicht (NOx)

2010: 7 per kg NOx

2011: 8 per kg NOx

2012: € 9 kg per NOx

2013: € 11 kg per NOx

     

18.18

7. Voorschriften verbonden aan vergunning

1.000–450.0001

     

Artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

8. Medewerkingsplicht

500–4500

1 Indien de omzet van de betrokken onderneming in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete is gegeven, meer dan € 4.500.000 bedraagt, kan een boete van ten hoogste 10% van die omzet worden opgelegd.

2 Hierbij gaat het niet om een richtinggevend bedrag, maar om het bedrag dat dwingend is voorgeschreven in artikel 16, derde lid, van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275).

B. Luchtvaartactiviteiten

Overtreding van artikel Wet milieubeheer (Wm)

Omschrijving

Richtinggevend bereik dwangsom per dag in €

16.39c en 16.39d

1. Beschikken over een goedgekeurd monitoringsplan voor emissies

10.000–450.0001

     
 

2. Algemene eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

1.000–450.0001

     
 

2a. Essentiële verplichtingen

10.000–450.0001

16.39i en/of 16.39e

Monitoringsmethodiek: het bepalen van de jaarvracht, bedoeld in artikel 16.1 Wm

 

16.39f en 16.39g

Vereisten aan het emissieverslag: voldoen aan format en verificatie

 

16.39i en/of 16.39e

Beschrijving alle emissiebronnen (lijst van vliegtuigen en lijst van Bijlage I-vluchten)

 

16.39f

Tijdig indienen emissieverslag

 
     
 

2b. Belangrijke verplichtingen

5.000–250.000

16.39i en/of 16.39e

Beoordeling onzekerheid bij bepaling CO2-emissies

 

16.39i en/of 16.39e

Uitvoering en procedures met betrekking tot gegevensverzameling, verwerkingsactiviteiten, risicobeoordeling en controleactiviteiten

 
     
 

2c. Overige verplichtingen

1.000–100.000

16.39i en/of 16.39e

Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken + bevoegdheden’

 

16.39i en/of 16.39e

Kwaliteitsborging en opslag van informatie

 

16.39i

Melden van tijdelijke afwijkingen van monitoringsplan

 
     

16.39i

3. Actualisatieplicht monitoringsplan

1.000–450.0001

     

16.39g

4. Verificatie

5.000–

     

16.39h

5. Bij of krachtens amvb gestelde nadere regels, nodig voor goede werking emissiehandel

1.000–450.0001

     

Artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

6. Medewerkingsplicht

500–4500

1 Indien de omzet van de betrokken onderneming in het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete is gegeven, meer dan € 4.500.000 bedraagt, kan een boete van ten hoogste 10% van die omzet worden opgelegd.

Terug naar begin van de pagina