Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 8 december 2008, nr. DSV/J&G/08/2898809, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 01-01-2012]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 01-01-2012]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 347,94, € 426,47 respectievelijk € 489,41.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina