Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2021

Besluit van 9 december 2008, houdende nadere regels in verband met de bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2008, nr. 2008-0000472808, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;

Gelet op de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet, de artikelen 136 en 137 van de Provinciewet, de artikelen 73 en 73a van de Waterschapswet en de artikelen 38, 38a en 106a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 2008, nr. W04.08.0447/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2008, nr. 2008-0000578308, directie Constitiutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Elektronische publicatie van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het gemeenteblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Het bestuurscollege draagt er zorg voor dat het afkondigingsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het provinciaal blad wordt uitgegeven op een door gedeputeerde staten te bepalen internetadres.

 • 2 Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat het provinciaal blad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het waterschapsblad wordt uitgegeven op een door het dagelijks bestuur van het waterschap te bepalen internetadres.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat het waterschapsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders, het bestuurscollege, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het afkondigingsblad, het provinciaal blad onderscheidenlijk het waterschapsblad.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt nadere regels over de uitgifte en de beschikbaarheid van publicatiebladen als bedoeld in de artikelen 32ja, 45ba, 50daa, 56aa, 65aa, 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede over de kosten in verband met de uitgifte en de beschikbaarheid.

Hoofdstuk 2. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 De teksten van besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;

  • d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 De teksten van besluiten van het eilandsbestuur van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 De teksten van besluiten van het provinciebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;

  • d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 1 De teksten van besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door plaatsing op internet.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. regelingen die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. regelingen voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer regelingen;

  • c. bijlagen bij regelingen, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Artikel 9b

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening zijn bekendgemaakt;

  • d. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven