Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Regeling vervalt per 01-07-2021.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 09-10-2010

Besluit van 9 december 2008, houdende nadere regels in verband met de bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2008, nr. 2008-0000472808, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;

Gelet op de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet, de artikelen 136 en 137 van de Provinciewet, de artikelen 73 en 73a van de Waterschapswet en de artikelen 38, 38a en 106a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 2008, nr. W04.08.0447/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2008, nr. 2008-0000578308, directie Constitiutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Elektronische publicatie van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden

Artikel 1

 • 1 Indien het gemeenteblad elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen internetadres.

 • 2 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het gemeenteblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 2

 • 1 Indien het provinciaal blad elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door gedeputeerde staten te bepalen internetadres.

 • 2 Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat het provinciaal blad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 3

 • 1 Indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door het dagelijks bestuur van het waterschap te bepalen internetadres.

 • 2 Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat het waterschapsblad na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 4

 • 1 Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie elektronisch wordt uitgegeven, geschiedt dat door plaatsing op een door de Sociaal-Economische Raad te bepalen internetadres.

 • 2 De Sociaal-Economische Raad draagt er zorg voor dat het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie na de uitgifte elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

Artikel 5

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van het waterschap, onderscheidenlijk de Sociaal-Economische Raad draagt er zorg voor dat de nodige maatregelen worden getroffen ter waarborging van de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en de beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het provinciaal blad, het waterschapsblad, onderscheidenlijk het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

Hoofdstuk 2. Beschikbaarstelling van teksten in geconsolideerde vorm

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 9

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. besluiten die zijn vervallen of uitgewerkt vóór het tijdstip waarop dit artikel in werking is getreden;

  • b. besluiten voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer besluiten;

  • c. bijlagen bij besluiten, die zich naar hun aard niet lenen voor elektronische beschikbaarstelling.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 14

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina