Regeling intrekking aantal subsidieregelingen in verband met de stroomlijning hiervan

Geldend van 16-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8186951, houdende intrekking van een aantal subsidieregelingen in verband met de stroomlijning hiervan

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 4. Intrekking regelingen op het gebied van sterktes in innovatie

§ 6. Intrekking wijzigings- en intrekkingsregeling van subsidieregelingen en overige regelingen

Artikel VI

De volgende regelingen worden ingetrokken:

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel VII

  • 1 Voor zover nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met VI, met dien verstande dat:

    • a. de in de regelingen opgenomen verplichting tot het overleggen van een accountantsverklaring geldt voor subsidies van € 125.000 of meer per subsidie-ontvanger of, indien de subsidie-ontvanger een samenwerkingsverband is, per deelnemer in een samenwerkingsverband, en

    • b. verzoeken om vaststelling van de subsidie kunnen worden ingediend met gebruik van het in de bijlage bij de regeling opgenomen formulier.

  • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, blijven bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met VI, in stand.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina