Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (2008)

Geldend van 13-02-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 december 2008, nr. RB\2008119957, houdende wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen

Artikel II

Artikel 1, onderdeel e, van de Regeling externe veiligheid inrichtingen zoals deze gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op de onderstaande besluiten, totdat deze onherroepelijk zijn geworden:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 9 september 2008, houdende wijziging van het Besluit externe veiligheid inrichtingen tot wegneming van enkele onvolkomenheden (Stb. 2008, 380) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina