Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-12-2010.]
Geldend van 23-12-2008 t/m heden

Besluit van 9 december 2008, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met actualisatie van de regels over de vereveningsbijdrage

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 november 2008, kenmerk Z/F-2893521;

Gelet op de artikelen 32, tweede en derde lid, en 34, derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 2008, no. W.13.08.0496/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2008, kenmerk Z/F- 2898399;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Het Besluit zorgverzekering zoals dat luidde op 14 september 2008, blijft van toepassing op de toekenning en vaststelling van vereveningsbijdragen over jaren gelegen voor 2009.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina