Besluit vaststelling constanten en waarden voor bepaling referentie CO2-uitstootnorm voor etikettering personenauto’s 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van 28 november 2008 tot vaststelling van de voor het jaar 2009 toe te passen constanten en waarden voor bepaling van de referentie CO-uitstootnorm voor de etikettering van personenauto’s

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 november 2008, nr. WJZ / 8170171, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (PbEG 2000, L 12), en op artikel 6 van de Wet energiebesparing toestellen;

De Raad van State gehoord (advies van 19 november 2008, nr. W.10.08.0477/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 24 november 2008, nr. WJZ / 8183058, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In afwijking van artikel 8, eerste en tweede lid, van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s gelden voor 2009 de constanten en waarden die door de Dienst Wegverkeer (RDW) zijn vastgesteld voor het kalenderjaar 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s (aanpassing energielabels nieuwe personenauto’s met reeds bij de fabriek geïnstalleerde aardgas- of LPG-installatie).]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009, en vervalt met ingang van 1 januari 2010. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2008

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achttiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina