Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen [...] en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen)

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Wet van 30 oktober 2008, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te regelen dat zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg hebben verleend aan bepaalde groepen vreemdelingen als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 een bijdrage kunnen ontvangen in de inkomsten die zij dientengevolge derven, en dat het wenselijk is bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen onder de verzekering, bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, en daarmee onder de verzekeringsplicht, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel Ia

  • 1 Ten aanzien van rechten en verplichtingen die op grond van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling te Amsterdam zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet, dan wel na dat tijdstip zijn ontstaan terzake van de afwikkeling van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling te Amsterdam, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit dat op grond van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling te Amsterdam is genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, dan wel na dat tijdstip is genomen terzake van de afwikkeling van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling te Amsterdam, is het recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

  • 3 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet is het College zorgverzekeringen de rechtsopvolger van Stichting Koppeling te Amsterdam ten aanzien van rechten en verplichtingen als bedoeld in het eerste lid en ten aanzien van bezwaar en beroep als bedoeld in het tweede lid.

Artikel III

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 30 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de zestiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina