Besluit beleidsregels en subsidieplafond Onderzoek Milieu en Water

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 21-04-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 november 2008, nr. DMW-1060/08, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Onderzoek Milieu en Water)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 2 Activiteiten die specifiek zijn gericht op een enkel land komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.2, 6.3 en 6.6 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Onderzoek Milieu en Water geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op internet worden geplaatst (www.minbuza.nl). Deze bijlage kan voorts worden opgevraagd bij de Directie Milieu en Water, 070-3484956.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina