Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties VTS-operator

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 20-08-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het verkrijgen van erkenning van EG-beroepskwalificaties voor het beroep van VTS-operator (Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties VTS-operator)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255), de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 36 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties en artikel 19, vierde lid, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitvoeringsinstantie

[Vervallen per 01-01-2014]

De landelijke examencommissie is belast met de taken en bevoegdheden, bedoeld in de wet, met betrekking tot de erkenning van het beroep van VTS-operator.

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend bij de voorzitter van de landelijke examencommissie.

Artikel 4. Aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien na de toepassing van artikel 11, eerste, tweede, en derde lid, van de wet blijkt dat de kennis en ervaring van de aanvrager wezenlijk verschilt van de vakgebieden genoemd in de artikelen 16 en 17 van het Besluit en dat het daardoor noodzakelijk is dat een aanpassingsstage wordt doorlopen of proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, maakt de aanvrager zijn keuze tussen de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid kenbaar, tenzij artikel 11, vijfde lid, van toepassing is.

Artikel 5. De aanpassingsstage

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien de aanvrager voor een aanpassingsstage in aanmerking wenst te komen, stelt de voorzitter van de landelijke examencommissie in overeenstemming met de voorzitter van de regionale examencommissie van de regio waarvoor de aanvraag is ingediend vast:

  • a. de vakken waarop de aanpassingsstage betrekking heeft;

  • b. de duur van de aanpassingsstage;

  • c. zo nodig de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage; en

  • d. de aan de aanpassingsstage verbonden kosten.

 • 2 De voorzitter van de landelijke examencommissie kan, in overeenstemming met de voorzitter van de regionale examencommissie van de regio waarvoor de aanvraag is ingediend, bepalen dat de aanpassingsstage gezamenlijk wordt beoordeeld door de landelijke examencommissie en de regionale examencommissie. De artikelen 11 tot en met 13 van de regeling zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. De proeve van bekwaamheid

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Indien de aanvrager voor een proeve van bekwaamheid in aanmerking wenst te komen, stelt de voorzitter van de landelijke examencommissie in overeenstemming met de voorzitter van de regionale examencommissie van de regio waarvoor de aanvraag is ingediend vast:

  • a. overeenkomstig welke examenvakken en daarbij behorende eisen, genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 1 en 3 van de regeling wat betreft het landelijke examen en, wat betreft het regionale examen, afhankelijk van de regio waarop de aanvraag betrekking heeft, hoofdstuk 4, paragraaf 1, 2, 3, 4, 5, of 6 van de regeling, de proeve wordt afgelegd;

  • b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen de examinering van de diverse vakken zal geschieden; en

  • c. de aan de proeve van bekwaamheid verbonden kosten.

 • 2 De proeve van bekwaamheid wordt wanneer deze betrekking heeft op examenvakken van het landelijk examen, afgenomen door ten minste twee examinatoren van de landelijke examencommissie, en wanneer deze betrekking heeft op examenvakken van een regionaal examen, door ten minste twee examinatoren van de regionale examencommissie van de regio waarvoor de aanvraag is ingediend. De artikelen 10 tot en met 22 van de regeling zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Afwijzen aanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanvraag wordt door de landelijke examencommissie afgewezen, indien de aanvrager de aanpassingsstage of de proeve van bekwaamheid niet met goed gevolg heeft volbracht of de daaraan verbonden kosten niet heeft voldaan.

Artikel 8. Intrekken afgegeven erkenning EG-beroepskwalificatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien na afgifte van de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het beroep van VTS-operator is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, wordt de erkenning door de landelijke examencommissie ingetrokken en vervangen door een afwijzing van de aanvraag.

Artikel 9. Tijdelijke en incidentele dienstverrichting

[Vervallen per 01-01-2014]

Voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland als VTS-operator door een dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de wet, overlegt deze dienstverrichter aan de voorzitter van de landelijke examencommissie:

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 december 2007.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties VTS-operator.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina