Wijzigingsbesluit Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, enz. (gebruik optische en geluidssignalen)

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Besluit van 26 november 2008 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement in verband met het gebruik van optische en geluidssignalen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 juli 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/937 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, 22, 26 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 10, vierde lid, van de Ontgrondingenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2008, nr. W09.08.0294/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 november 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1491 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 november 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zestiende december 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina