Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding

[Regeling vervallen per 21-12-2013.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 20-12-2013

Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Informatieverplichting

[Vervallen per 21-12-2013]

  • 1 Een zorgaanbieder en een zorgkantoor leveren in de budgetronde van maart 2009 gezamenlijk de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in artikel 3, aan de NZa.

  • 2 Een zorgaanbieder en een zorgkantoor gebruiken voor de harmonisatie-opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde budgetformulier, waarin hiervoor een onderdeel is opgenomen;

  • 3 De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de uiterste inleverdatum voor het budgetformulier van maart 2009.

  • 4 Het doel van de verplichte gezamenlijke aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de verdeling van de cliëntenpopulatie per zorgaanbieder. De gegevens en inlichtingen worden gebruikt voor de (voorbereiding op) de nadere invoering van de geharmoniseerde tarieven en aangescherpte prestatiebeschrijvingen voor dagbesteding.

Artikel 3. Gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 21-12-2013]

De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 2 bestaan uit:

  • a. een harmonisatie-opgave als bedoeld in artikel 1, onder c, juncto artikel 4;

  • b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de harmonisatie-opgave;

  • c. een ondertekende verklaring indien zorgaanbieder en zorgkantoor geen overeenstemming bereiken over de inhoud van de harmonisatie-opgave, waarbij de verklaring de gronden bevat waarom de ondertekenaars niet kunnen instemmen met de inhoud van de harmonisatie-opgave.

Artikel 4. Harmonisatie-opgave

[Vervallen per 21-12-2013]

De Harmonisatie-opgave bevat een onderverdeling van de cliëntenpopulatie waarvoor de zorgaanbieder dagbesteding heeft afgesproken alsmede per cliëntcategorie een opgave van de afgesproken prestaties in de nieuwe (geharmoniseerde) bekostigingsparameters.

In de harmonisatie-opgave doen zorgaanbieder en zorgkantoor opgave van de volgende categorieën cliënten:

  • a. het aantal cliënten dat thuis woont en;

  • b. het aantal cliënten dat in een GVT woont en;

  • c. het aantal cliënten dat in een intramurale instelling woont.

Voor de onder b en c genoemde cliënten bevat de harmonisatie-opgave tevens een opgave van de dagbestedingcomponent in de ZZP van de cliënt.

Het aantal dagdelen opgenomen onder a en b in de harmonisatie-opgave komt overeen met het huidige aantal afgesproken dagdelen voor de te leveren reguliere productie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 21-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 21-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit, Voorzitter

,

F.G.H. de Grave

Portefeuillehouder Zorgmarkten Care

,

M.E. Homan

Terug naar begin van de pagina