Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale-opgave

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-09-2009

Transparantie extramurale zorginkoop in regio 2009

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.1 Zorgkantoor

  Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

 • 1.2 Zorgkantoorregio

  Regio als omschreven in de bijlagen 1 en 2 van de onder artikel 1.2 van de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 1.3 Zorgaanbieder

  Zorgaanbieder als omschreven in artikel 1, sub c, onderdeel 1 van de Wmg die de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling levert als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ .

 • 1.4 AWBZ-zorg

  AWBZ-zorg als omschreven in artikel 1, sub b, onderdeel 1 van de Wmg.

 • 1.5 Bovenregionale-opgave

  Een gezamenlijke opgave van een zorgaanbieder en een zorgkantoor waaruit het totaal van de zorg dat de zorgaanbieder per zorgkantoorregio levert, is opgegeven, gesplitst naar onderliggende prestaties en tarieven.

 • 1.6 Prestatie

  De levering van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.3.

 • 1.7 Tarief

  Prijs voor een prestatie van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1.3.

 • 1.8 Budgetverzoek

  Tariefverzoek van zorgaanbieder en/of zorgkantoor op basis van paragraaf 4.4 van de Wmg ter vaststelling van de overeengekomen extramurale prestaties en tarieven (extramurale productieafspraken).

 • 1.9 Budgetronde

  Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefverzoeken.

Artikel 2. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling die in meerdere zorgkantoorregio’s de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling leveren als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ.

Artikel 3. Informatieverplichting

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Een zorgaanbieder en een zorgkantoor leveren in de budgetronde van maart 2009 gezamenlijk de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in artikel 4, aan de NZa.

 • 2 Een zorgaanbieder en een zorgkantoor gebruiken voor de bovenregionale-opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde budgetformulier, waarin hiervoor een onderdeel is opgenomen.

 • 3 De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is gelijk aan de uiterste inleverdatum voor het budgetformulier van maart 2009.

 • 4 Het doel van de verplichte gezamenlijke aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 4 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de verdeling van productieafspraken van de zorgaanbieder per zorgkantoorregio.

Artikel 4. Gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 01-10-2009]

De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 bestaan uit:

 • a. een bovenregionale-opgave als bedoeld in artikel 1.5, juncto artikel 5;

 • b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de bovenregionale-opgave;

 • c. een ondertekende verklaring indien zorgaanbieder en zorgkantoor geen overeenstemming bereiken over de inhoud van de bovenregionale-opgave, waarbij de verklaring de gronden bevat waarom de ondertekenaars niet kunnen instemmen met de inhoud van de bovenregionale-opgave.

Artikel 5. Bovenregionale-opgave

[Vervallen per 01-10-2009]

De bovenregionale-opgave bevat een onderverdeling per zorgkantoorregio van het totaal van de zorg dat de zorgaanbieder levert.

In de bovenregionale-opgave doen zorgaanbieder en zorgkantoor opgave per zorgkantoorregio van:

 • a. de extramurale prestaties;

 • b. de tarieven.

Het totaal van a en b komt overeen met het totaal van de afspraken terzake de te leveren reguliere productie.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze Regeling kan worden aangehaald als Regeling gezamenlijke aanlevering bovenregionale-opgave.

De

Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit, Voorzitter

,

F.G.H. de Grave

Portefeuillehouder Zorgmarkten Care

,

M.E. Homan

Terug naar begin van de pagina