Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (doorberekening van de kosten van onderzoeken naar de geschiktheid)

Geldend van 01-02-2009 t/m heden

Wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid in verband met de doorberekening van de kosten van onderzoeken naar de geschiktheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 131, eerste en zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel II

Zaken waarin vóór de inwerkingtreding van deze regeling door het CBR een beslissing is genomen als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen zoals die luidden voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Artikel I treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen J en K, van de de wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op enkele technische punten (Stb. 428) in werking treedt.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina