Wijzigingsregeling Voorschriften meetmiddelen 1997, enz. (aanpassing eisen registratie-inrichting [...] vervallen toelatingseisen achterlichten fietsen)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 10-12-2008 t/m 30-04-2009

Regeling tot wijziging van de Voorschriften meetmiddelen 1997 in verband met de aanpassing van de eisen ten aanzien van de registratie-inrichting van roetmeters en tot wijziging van de Regeling toelatingseisen voertuigonderdelen in verband met het vervallen van de toelatingseisen ten aanzien van achterlichten voor fietsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 84, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 3.8.1 van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 3.1.12, derde lid, onderdeel f, van de Voorschriften meetmiddelen 1997 zoals dit onderdeel luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, kan tot 1 januari 2019 van toepassing blijven op het verkrijgen van een certificaat van eerste keuring voor roetmeters waarvoor vóór de inwerkingtreding van deze regeling een typekeuringscertificaat is afgegeven.

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 3.1.12, derde lid, onderdeel f, van de Voorschriften meetmiddelen 1997 zoals dit onderdeel luidde vóór de inwerkingtreding van deze regeling, kan van toepassing blijven op het verkrijgen van een certificaat van herkeuring voor roetmeters waarvoor vóór de inwerkingtreding van deze regeling een typekeuringscertificaat is afgegeven en waarvoor vóór 1 januari 2019 een certificaat van eerste keuring is afgegeven.

Artikel IV

[Vervallen per 01-05-2009]

Roetmeters waarvoor vóór de inwerkingtreding van deze regeling een typekeuringscertificaat is afgegeven, kunnen worden omgebouwd tot roetmeters die aangeven dat de meetprocedure wordt beëindigd indien de absorptiecoëfficiënt van de eerste of tweede meting kleiner of gelijk is dan de maximale absorptiecoëfficiënt minus 0,5 m–1.

Artikel V

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling toelatingseisen voertuigonderdelen.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina