Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

[Regeling vervallen per 15-12-2017.]
Geldend van 06-12-2008 t/m 14-12-2017

Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 60a, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-12-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. de ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 60a, eerste lid, Besluit algemene rechtspositie politie;

 • 2. afkoop Turkse militaire dienstplicht: het afkopen van de volledige Turkse militaire dienstplicht door middel van het betalen van een afkoopsom en het doorlopen van een verkorte basisopleiding;

 • 3. faciliteiten: het ten behoeve van de afkoop Turkse militaire dienstplicht verlenen van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 2 van deze regeling met behoud van bezoldiging en vakantieverlof, en het verstrekken van een renteloze lening als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 Aan de ambtenaar die is opgeroepen om de militaire dienstplicht in Turkije te vervullen en gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om deze dienstplicht af te kopen, wordt op zijn aanvraag buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend ten behoeve van het volgen van een verkorte basisopleiding.

 • 2 De duur van het buitengewoon verlof is gelijk aan de duur van de verkorte basisopleiding.

 • 3 Aan de ambtenaar kan naast de periode van buitengewoon verlof op zijn aanvraag vakantie als bedoeld in artikel 17 en 18 van het Besluit algemene rechtspositie politie worden verleend gedurende ten hoogste vier weken. De verleende vakantie dient voorafgaand aan of aansluitend op het buitengewoon verlof opgenomen te worden.

Artikel 3

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 Aan de ambtenaar die is opgeroepen om de militaire dienstplicht in Turkije te vervullen en gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om deze dienstplicht af te kopen, wordt op zijn aanvraag een renteloze lening verstrekt ter voldoening van de afkoopsom en van de reiskosten, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met het volgen van de verkorte basisopleiding.

 • 2 De renteloze lening bedraagt ten hoogste een bedrag van € 6.000,–

 • 3 De fiscale gevolgen van de lening voor de ambtenaar komen voor zijn rekening.

 • 4 De ambtenaar aan wie een renteloze lening is verstrekt, betaalt het bedrag van de lening, zo nodig in termijnen, terug binnen vijf jaar na verstrekking daarvan. De ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend voordat hij het bedrag van de lening in zijn geheel heeft terugbetaald, betaalt uiterlijk op de datum van ontslag het resterende bedrag in één keer terug. Bij overlijden van de ambtenaar vervalt de restschuld.

Artikel 4

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 Aan de ambtenaar bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel c, van het Besluit algemene rechtspositie politie worden de faciliteiten uitsluitend toegekend indien hij:

  • a. de initiële opleiding succesvol heeft afgerond, en

  • b. nadien gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de vermoedelijke datum waarop de basisopleiding aanvangt in politiedienst is aangesteld, en

  • c. ten minste naar behoren functioneert, hetgeen blijkt uit een beoordeling of een verslag van een functioneringsgesprek, welke niet eerder heeft plaatsgevonden dan een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 • 2 Aan de ambtenaar bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit algemene rechtspositie politie worden de faciliteiten uitsluitend toegekend indien hij:

  • a. gedurende een onafgebroken periode van ten minste vier jaar voorafgaand aan de vermoedelijke datum waarop de basisopleiding aanvangt in politiedienst is aangesteld, en

  • b. ten minste naar behoren functioneert, hetgeen blijkt uit een beoordeling of een verslag van een functioneringsgesprek, welke niet eerder heeft plaatsgevonden dan een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 • 3 Het verlenen van de faciliteiten kan worden opgeschort indien een disciplinair of strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar gedragingen, handelingen of nalaten van de ambtenaar die tot zijn ontslag kunnen leiden.

Artikel 5

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 De ambtenaar dient de aanvraag voor het toekennen van faciliteiten in bij het bevoegd gezag ten minste vijf maanden voorafgaand aan de gewenste periode van buitengewoon verlof.

 • 2 Bij de aanvraag voegt de ambtenaar de volgende documenten:

  • a. kopieën van door de Turkse overheid uitgegeven documenten waaruit blijkt:

   • 1°. de oproep van de ambtenaar tot het vervullen van de verkorte basisopleiding,

   • 2°. de begin- en einddatum van de verkorte basisopleiding,

  • b. een opgave van zijn verblijfplaats(en) gedurende zijn verblijf in Turkije alsmede de wijze waarop hij gedurende dit verblijf naar verwachting schriftelijk en telefonisch bereikbaar is.

 • 3 Bij de aanvraag voor het verstrekken van een renteloze lening voegt de ambtenaar:

  • a. een kopie van door de Turkse overheid uitgegeven documenten waaruit blijkt het bedrag in euro’s van de aan de Turkse overheid te betalen afkoopsom Turkse dienstplicht,

  • b. een door de ambtenaar ondertekende Verklaring renteloze lening conform het model zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 4 De ambtenaar die door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is een aanvraag in te trekken of te wijzigen voorafgaand aan de verkorte basisopleiding doet daartoe een schriftelijk verzoek aan het bevoegd gezag.

 • 5 Het bevoegd gezag zal in geval van de in het vierde lid bedoelde situatie de om intrekking verzochte aanvraag als niet ingediend beschouwen en een gewijzigde aanvraag opnieuw in behandeling nemen.

Artikel 6

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 Na toekenning van de aanvraag legt de ambtenaar zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag een bewijs over van betaling van de afkoopsom, of een gedeelte daarvan, aan de Turkse overheid.

 • 2 Zo spoedig mogelijk na afloop van het buitengewoon verlof of de vakantie legt de ambtenaar aan het bevoegd gezag een door de Turkse overheid afgegeven bewijsstuk over, waaruit blijkt dat hij de verkorte basisopleiding heeft afgerond en een door een beëdigd vertaler opgemaakte Nederlandse vertaling van dit bewijsstuk.

Artikel 7

[Vervallen per 15-12-2017]

 • 1 Indien de ambtenaar het verleende buitengewoon verlof heeft genoten voor een ander doel dan voor het vervullen van de verkorte basisopleiding, wordt dit verlof in mindering gebracht op de aanspraak op het vakantieverlof bedoeld in artikel 17 en 18 van het Besluit algemene rechtspositie politie.

 • 2 Indien vermindering op de aanspraak op vakantieverlof niet mogelijk is wordt de waarde, op basis van het actuele uurloon, van het ten onrechte genoten verlof in mindering gebracht op de bezoldiging.

 • 3 Indien de ambtenaar het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk voor een ander doel aanwendt dan ter betaling van de afkoopsom en van de reiskosten, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met het volgen van de verkorte basisopleiding, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de bezoldiging.

 • 4 Indien vermindering van de bezoldiging niet mogelijk is, is de ambtenaar verplicht tot terugbetaling van het ten onrechte genoten verlof dan wel het onterecht aangewende bedrag van de lening.

 • 5 De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die niet aantoont dat hij de Turkse militaire dienstplicht heeft afgekocht.

Artikel 8

[Vervallen per 15-12-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 15-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage bij regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

[Vervallen per 15-12-2017]

Verklaring renteloze lening

[Vervallen per 15-12-2017]

bedoeld in artikel 5 van de Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

Ondergetekende,

naam en voorletters:

functie :

organisatie :

personeelsnummer:

verklaart,

te aanvaarden hetgeen in de Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren is bepaald over de terugbetaling van de aan hem te verstrekken renteloze lening en de daarin genoemde verplichtingen te zullen naleven,

bekend te zijn met de fiscale aspecten van de renteloze lening en aangifte te zullen doen bij de Belastingdienst van het rentevoordeel,

akkoord te gaan met een inhouding op zijn netto salaris ten bedrage van (in te vullen door de werkgever:) € ........ , gedurende ... maanden, ingaande in de maand die volgt op verstrekking, te weten ................. (maand/jaar) 1

verzoekt,

het bevoegd gezag de aan hem te verstrekken renteloze lening te doen uitbetalen bij de eerst mogelijke salarisbetaling.

plaats:

datum:

handtekening ambtenaar:

 1. Desgewenst is het mogelijk om de lening versneld af te lossen via een extra inhouding op (een deel van) de vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina