Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van ringrot in pootaardappelen

[Regeling vervallen per 05-04-2009.]
Geldend van 06-12-2008 t/m 04-04-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3322, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van ringrot in pootaardappelen (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van ringrot in pootaardappelen)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-04-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean (toelatingsnummer 12784N) ter bestrijding van ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) in pootaardappelen.

Artikel 2

[Vervallen per 05-04-2009]

De vrijstelling als bedoeld in artikel 1 is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 05-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 5

[Vervallen per 05-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van ringrot in pootaardappelen. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 05-04-2009]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 05-04-2009]

Voor de bestrijding van ringrot in pootaardappelen is toegestaan uitsluitend het gebruik als:

  • 1. desinfectiemiddel voor aardappelkisten

  • 2. desinfectiemiddel voor lege bewaarplaatsen en betonvloeren

  • 3. desinfectiemiddel voor apparatuur gebruikt bij rooien, transporteren en verwerken van aardappelen

  • 4. desinfectiemiddel voor handgereedschap

Het volgende moet in acht worden genomen:

  • a. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 05-04-2009]

Algemeen

[Vervallen per 05-04-2009]

Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën. De werking van het middel is afhankelijk van de pH-waarde van de oplossing. Bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit. Op sterk vervuilde materialen neemt de werking van Menno Clean af.

Bij het afspuiten van oppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken tenminste 5 minuten nat blijven.

Toepassingen

[Vervallen per 05-04-2009]

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën op aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen en betonvloeren, op apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van aardappelen en op handgereedschap

Toepassen door middel van spuiten of borstelen. De minimale inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Dosering: 2% (200 ml middel in 10 liter water)

Terug naar begin van de pagina