Besluit model detacheringsovereenkomst

Geldend van 05-12-2008 t/m heden

Besluit model detacheringsovereenkomst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 62, derde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina