Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008 (Matra Doelbijdragen Programma)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 10-12-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 21 oktober 2008, nr. DZO/UM-0837/2008, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Doelbijdragen Programma

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2 en 2.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt met betrekking tot het Matra Doelbijdragen Programma het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen in aanmerking activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de minister ter ondersteuning van de overgang naar pluriforme, democratische rechtstaat en/of het proces van toetreding tot de Europese Unie in landen in Midden- en Oost-Europa en in Marokko voor zover subsidiëring niet mogelijk is met de overige instrumenten van het Matra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • b. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de landen: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie, Servië, Turkije en Wit-Rusland.

  • c. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • d. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

  • e. De subsidie per aanvraag bedraagt ten hoogste € 100.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 geldt voor het Matra Doelbijdragen Programma een subsidieplafond van € 200.000,– 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

,

I.M. de Jong

  1. Dit plafond betreft het maximum van de aan te gane verplichtingen.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina