Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Wabo
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0024779
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 9. Besluit archeologische monumentenzorg
 10. Besluit beheer autowrakken
 11. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 12. Besluit bodemkwaliteit
 13. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
 14. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 15. Besluit externe veiligheid transportroutes
 16. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 17. Besluit informatie inzake rampen en crises
 18. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 19. Besluit inzamelen afvalstoffen
 20. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 21. Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen
 22. Besluit natuurbescherming
 23. Besluit omgevingsrecht
 24. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 25. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
 26. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 27. Besluit toezichthouders kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 28. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 29. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 30. Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)
 31. Binnenvaartbesluit
 32. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 33. Invoeringsbesluit Waterwet
 34. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 35. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 36. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 37. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 38. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 39. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 40. Stortbesluit bodembescherming
 41. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 42. Verzamelbesluit SZW 2022
 43. Vuurwerkbesluit
 44. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 45. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 46. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 47. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 48. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 49. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 50. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 51. Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)
 52. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 53. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
 54. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 55. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 56. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 57. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 58. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 59. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 60. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA
 2. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 3. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.5
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7, 11, 13
 7. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Artikel: 5.6
 8. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 9. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Titeldeel: 2.3
 10. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  Artikel: 1
 11. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 7.1, 7.10
 12. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 13. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 14. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 7c
 15. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.19, 1.27
 16. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Circulaired.divisie: Samenhang Wbb en Wabo
 17. Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers
  Tekst: tekst
 18. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 19. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3, 2.4
 20. Erfgoedwet
  Artikel: 10.9
 21. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 22. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Paragraaf: 1.1
  Artikelen: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  Hoofdstuk: 1
 23. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 24. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 25. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 26. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 27. Meststoffenwet
  Artikel: 16
 28. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 40c, 40d
 29. Mijnbouwwet
  Artikel: 40
 30. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 31. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: V
 32. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 33. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II
 34. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 4.5.12, 4.5.13, 4.5.9
 35. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
 36. Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
  Artikel: 6
 37. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikelen: 2, 20
 38. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 39. Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking
  Artikel: 17
 40. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikel: 5
 41. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 42. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
  Artikel: XV
 43. Waterwet
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 6.26, 6.27
 44. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 22, 28, 71h
 45. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.11
 46. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 47. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikel: 11.41
 48. Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie
  Artikel: 18a
 49. Wet verduidelijking voorschriften woonboten
 50. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 51. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enz. (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
 52. Woningwet
  Artikel: 122

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35594
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 01-07-2020
samen met
15-05-2019
Stb. 2020, 262
samen met
Stb. 2019, 382
35218
samen met
34453
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 01-07-2020
samen met
10-06-2020
Stb. 2020, 262
samen met
Stb. 2020, 211
35218
samen met
35395
01-04-2021 Stb. 2021, 176
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 32 34434 13-12-2017 Stb. 2017, 495
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 241 34329 24-06-2016 Stb. 2016, 243
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 261 34058 24-06-2015 Stb. 2015, 262
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
Wijziging 09-07-2014
samen met
28-03-2013
Stb. 2014, 302
samen met
Stb. 2013, 144
33919
samen met
33135
03-10-2014 Stb. 2014, 358
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 242 33125 20-06-2013 Stb. 2013, 243
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 125 32676 07-06-2013 Stb. 2013, 205
Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
Wijziging 22-11-2012 Stb. 2012, 621 33150 08-01-2013 Stb. 2013, 19
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 493 33078 12-11-2012 Stb. 2012, 571
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 22-02-2012
samen met
29-04-2010
Stb. 2012, 114
samen met
Stb. 2010, 187
32844
samen met
32277
13-12-2012 Stb. 2012, 659
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 25-02-2012 Stb. 2012, 89 33102 20-03-2012 Stb. 2012, 125
t/m 01-10-2010 2) Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 330 32433 17-06-2011 Stb. 2011, 331
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 373 32427 06-07-2011 Stb. 2011, 373
t/m 01-10-2010 3) Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 330 32433 06-06-2011 Stb. 2011, 330
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 5.81)
 2. Heeft betrekking op Artikel 2.272)
 3. Heeft betrekking op Artikel 4.23)
Naar boven