Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.22

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit beheer autowrakken
 3. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 4. Besluit bodemkwaliteit
 5. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 6. Besluit externe veiligheid transportroutes
 7. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 8. Besluit informatie inzake rampen en crises
 9. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 10. Besluit natuurbescherming
 11. Besluit omgevingsrecht
 12. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 13. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 14. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 15. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 16. Binnenvaartbesluit
 17. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 18. Invoeringsbesluit Waterwet
 19. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 20. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 21. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 22. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 23. Stortbesluit bodembescherming
 24. Vuurwerkbesluit
 25. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 27. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 28. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 29. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
24-05-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven