Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.3c
 2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikelen: 2.10.3, 2.10.4, 2.13.4, 2.14.2, 2.5.17, 1.1, 1.2
 3. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  Artikelen: 6, 8, 11
 4. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen: 2, 5, 13
 5. Besluit externe veiligheid transportroutes
  Artikelen: 2, 6, 12, 15
 6. Besluit geluidhinder
  Artikelen: 3.3, 4.13, 4.18, 4.2
 7. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 8. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: II, 2.3, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 5.18, 5.20, 6.12, 6.18, 6.5, 6.6
 9. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1.2
 10. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6, 7c
 11. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg
  Artikel: 5
 12. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
  Artikel: 2b
 13. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: I, 2.10, 2.12, 2.23
 14. Invoeringswet geluidproductieplafonds
  Artikel: XI
 15. Onteigeningswet
  Artikelen: 62, 72a, 77
 16. Regeling basisnet
  Artikel: 1
 17. Regeling externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 2
 18. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Artikel: 2
 19. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel
 20. Regeling plankosten exploitatieplan
  Artikel: 1
 21. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel: 2.3
 22. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 6, 11
 23. Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking
  Artikel: 17
 24. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikel: 1
 25. Tracéwet
  Artikel: 13
 26. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikel: 1
 27. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1a, 2.11, 2.21, 2.22, 2.9a, 3.10, 3.12, 3.13
 28. Wet geluidhinder
  Artikelen: 1, 1b, 49, 58, 76a, 110c
 29. Wet geurhinder en veehouderij
  Artikel: 1
 30. Wet luchtvaart
  Artikel: 8.9
 31. Wet milieubeheer
  Artikelen: 5.12b, 5.16, 7.24, 11.1, 11.40, 11.43, 11.57, 11.62
 32. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.10, 3.30, 3.33, 3.35, 3.6a, 4.1, 4.1a, 4.3, 4.3a, 6.1, 6.12, 6.25, 6.4a, 6.6, 6.8, 6.9, 8.3
 33. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))
  Artikel: II
 34. Wijzigingswet Crisis- en herstelwet, enz. (permanent maken van de Crisis- en herstelwet en verbeteringen op het terrein van omgevingsrecht)
  Artikel: 3.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-11-2014 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 03-10-2014 Stb. 2014, 358 Alg. 2
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 3
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel 3.1, derde lid, van Stb. 2013/144, zoals gewijzigd door Stb. 2013/226, artikel Xa, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven