Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.22

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit beheer autowrakken
 3. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 4. Besluit bodemkwaliteit
 5. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 6. Besluit externe veiligheid transportroutes
 7. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 8. Besluit informatie inzake rampen en crises
 9. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 10. Besluit natuurbescherming
 11. Besluit omgevingsrecht
 12. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 13. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 14. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 15. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 16. Binnenvaartbesluit
 17. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 18. Invoeringsbesluit Waterwet
 19. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 20. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 21. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 22. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 23. Stortbesluit bodembescherming
 24. Vuurwerkbesluit
 25. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 27. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 28. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 29. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a
Terug naar begin van de pagina