Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 2. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 3. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 4.74.0, 1.2, 1.3a, 2.29, 2.8a, 3.114a, 3.118, 3.119a, 3.160, 3.5b, 3.51, 4.74la, 4.74p1, 5.14, 5.30, 5.39, 5.42, 6.1, 6.4
 4. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel: 5.42
 5. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 2.3a, 2.5g
 6. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 3.11
 7. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
  Artikel: 1
 10. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel: 2.3
 11. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 12. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikelen: 1, 5b, 7, 8
 13. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikelen: 2.5.10, 2.7.4
 14. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 17
 15. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 5, 21
 16. Besluit emissiearme huisvesting
  Artikelen: 3, 5, 7
 17. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen: 4, 13, 14, 17, 18, 19
 18. Besluit externe veiligheid transportroutes
  Artikel: 5
 19. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 11a
 20. Besluit militaire luchthavens
  Artikel: 1
 21. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: II, IV, 2.2, 2.2a, 2.2aa, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5a, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.10, 5.12, 5.12a, 5.13, 5.14, 5.16, 5.2, 5.3, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4
 22. Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen
  Artikel: 3
 23. Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
  Artikel: 2
 24. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  Artikel: 1
 25. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 5
 26. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 3, 4a, 5, 6c, 6g, 6j, 6k, 6m, 6o, 6p, 6q, 6r, 7aa, 7ae, 7af, 7ah, 7c, 7p, 7v, 7w, 7z
 27. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
  Artikel: 2
 28. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikel: 1.1
 29. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.13
 30. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 176
 31. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 235
 32. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3
 33. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 9e
 34. Erfgoedwet
  Artikel: 3.3
 35. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  Artikel: 2
 36. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 15
 37. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.2, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.5, 1.5a, 1.5b, 1.7, 1.7a
 38. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 39. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 40. Kernenergiewet
  Artikelen: 16, 21
 41. Leegstandwet
  Artikel: 15
 42. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 161a
 43. Mijnbouwregeling
  Bijlage: 15
 44. Mijnbouwwet
  Artikelen: 7a, 34, 40
 45. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 46. Regeling Bibob-formulieren
  Artikelen: 2, 2, 3, 6
 47. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 8, 12
 48. Regeling algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 2.2
 49. Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
  Artikel: 3
 50. Regeling externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 8
 51. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 52. Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht
  Artikel: 2
 53. Regeling geluid milieubeheer
  Bijlage: 1
 54. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 55. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II
 56. Regeling kennisgeving badinrichtingen
  Artikelen: 1, 2
 57. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel
 58. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6a, 6.1, 6.2
 59. Regeling plankosten exploitatieplan
  Artikel: 8
 60. Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
  Artikel: 1
 61. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
  Artikel: 1
 62. Regeling tarieven luchtvaart 2008
  Artikel: 24
 63. Regeling vermindering verhuurderheffing 2014
  Artikel: 1
 64. Registratiebesluit externe veiligheid
  Artikel: 15
 65. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel: 2.3
 66. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 67. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Bijlage: Specialistische milieufeiten politie
 68. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 11
 69. Stortbesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 70. Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed
  Artikel: 8
 71. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018
  Artikel: 7
 72. Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020
  Artikel: 11
 73. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikel: 1
 74. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikel: 9
 75. Tracéwet
  Artikelen: 13, 20
 76. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikelen: 27, 28, 29
 77. Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 4
 78. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 79. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  Artikel: 111a
 80. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 2
 81. Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010
  Artikel: 3
 82. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  Bijlage: 3
 83. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 1.1.1
 84. Waterbesluit
  Artikel: 6.1
 85. Waterwet
  Artikelen: 5.10, 6.27
 86. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikel: 6
 87. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.2, 2.20, 2.22, 2.26, 2.29, 2.3, 2.30, 2.3a, 2.31, 2.32, 2.33, 2.5a, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9a, 3.10, 3.16, 3.2a, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.13, 6.1, 6.2a, 6.2b, 6.2c, 6.4, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2a, 8.3
 88. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 1
 89. Wet bodembescherming
  Artikelen: 19, 65
 90. Wet geluidhinder
  Artikelen: 1, 41
 91. Wet geurhinder en veehouderij
  Artikel: 1
 92. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 1
 93. Wet kabelbaaninstallaties
  Artikelen: 1, 22
 94. Wet luchtvaart
  Artikel: 8.12
 95. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2, 5.16, 7.1, 7.24, 8.40, 8.41a, 11.1, 11.43, 20.3
 96. Wet natuurbescherming
  Artikel: 1.13a
 97. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 98. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.26, 3.28, 3.30, 3.35, 4.1, 4.3, 6.1, 6.4a, 6.9, 7.2, 10.1
 99. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 14
 100. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 17
 101. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
  Artikel: VI
 102. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
  Artikel: VIII
 103. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: IX
 104. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
  Artikel: X
 105. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: IV
 106. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)
  Artikel: VI
 107. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (voortgang energietransitie)
  Artikel: XVa
 108. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 109. Woningwet
  Artikelen: 2, 6, 7, 8, 12, 133

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a
Terug naar begin van de pagina