Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWabo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024779
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 9. Besluit archeologische monumentenzorg
 10. Besluit beheer autowrakken
 11. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 12. Besluit bodemkwaliteit
 13. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
 14. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 15. Besluit externe veiligheid transportroutes
 16. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 17. Besluit informatie inzake rampen en crises
 18. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 19. Besluit inzamelen afvalstoffen
 20. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 21. Besluit natuurbescherming
 22. Besluit omgevingsrecht
 23. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 24. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 25. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 26. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 27. Besluit wijziging enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden afval)
 28. Binnenvaartbesluit
 29. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 30. Invoeringsbesluit Waterwet
 31. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 32. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 33. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 34. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 35. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 36. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 37. Stortbesluit bodembescherming
 38. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 39. Vuurwerkbesluit
 40. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 41. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 42. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 44. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 45. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 46. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 47. Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)
 48. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 49. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
 50. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 51. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 52. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 53. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 54. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 55. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 56. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.5
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 3. Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
  Artikel: 2
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIIa
 6. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 8. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7, 11, 13
 9. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Artikel: 5.6
 10. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 11. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Titeldeel: 2.3
 12. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  Artikel: 1
 13. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 7.1, 7.10
 14. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 15. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 16. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.19, 1.27
 17. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Circulaired.divisie: Samenhang Wbb en Wabo
 18. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 19. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3, 2.4
 20. Erfgoedwet
  Artikel: 10.9
 21. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 22. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Paragraaf: 1.1
  Artikelen: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  Hoofdstuk: 1
 23. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 24. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 25. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 26. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 27. Meststoffenwet
  Artikel: 16
 28. Mijnbouwwet
  Artikel: 40
 29. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 30. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 31. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
 32. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikelen: 2, 20
 33. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 34. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 35. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 36. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
  Artikel: XV
 37. Waterwet
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 6.26, 6.27
 38. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 22, 28
 39. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 40. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.41, 13.1, 20.3
  Bijlage: 1
 41. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 42. Wet verduidelijking voorschriften woonboten
 43. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 44. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enz. (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
 45. Woningwet
  Artikel: 122
Terug naar begin van de pagina