Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWabo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024779
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 9. Besluit archeologische monumentenzorg
 10. Besluit beheer autowrakken
 11. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 12. Besluit bodemkwaliteit
 13. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 14. Besluit externe veiligheid transportroutes
 15. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 16. Besluit informatie inzake rampen en crises
 17. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 18. Besluit inzamelen afvalstoffen
 19. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 20. Besluit omgevingsrecht
 21. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 22. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 23. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 24. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 25. Binnenvaartbesluit
 26. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 27. Invoeringsbesluit Waterwet
 28. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 29. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 30. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 31. Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015
 32. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 33. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 34. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 35. Stortbesluit bodembescherming
 36. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 37. Vuurwerkbesluit
 38. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 39. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 40. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 44. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 45. Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)
 46. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 47. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
 48. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 49. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 50. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 51. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 52. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 53. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 54. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 4. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7, 11, 13
 5. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 6. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Titeldeel: 2.3
 7. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  Artikel: 1
 8. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 9. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
  Artikel: 56
 10. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 11. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 12. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.19, 1.27
 13. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Circulaired.divisie: Samenhang Wbb en Wabo
 14. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3, 2.4
 15. Erfgoedwet
  Artikel: 10.9
 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Paragraaf: 1.1
  Artikelen: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  Hoofdstuk: 1
 18. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 19. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 20. Meststoffenwet
  Artikel: 16
 21. Mijnbouwwet
  Artikel: 40
 22. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  Bijlage: 1
 23. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 24. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
 25. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikelen: 2, 20
 26. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bijlage
 27. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 28. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 29. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
  Artikel: XV
 30. Waterwet
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 6.26, 6.27
 31. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 22, 28
 32. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 33. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 11.41, 13.1, 20.3
 34. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 35. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 36. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enz. (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
 37. Woningwet
  Artikel: 122
Terug naar begin van de pagina