Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-04-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWabo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024779
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Activiteitenbesluit milieubeheer
 7. Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 8. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 10. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
 11. Besluit archeologische monumentenzorg
 12. Besluit beheer autowrakken
 13. Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
 14. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 15. Besluit bodemkwaliteit
 16. Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
 17. Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
 18. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 19. Besluit glastuinbouw
 20. Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
 21. Besluit informatie inzake rampen en crises
 22. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 23. Besluit inzamelen afvalstoffen
 24. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 25. Besluit LPG-tankstations milieubeheer
 26. Besluit mestbassins milieubeheer
 27. Besluit omgevingsrecht
 28. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
 29. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 30. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche
 31. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 32. Besluit verbranden afvalstoffen
 33. Binnenvaartbesluit
 34. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 35. Invoeringsbesluit Waterwet
 36. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 37. Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer
 38. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
 39. Regeling gegevensverstrekking Wet milieubeheer aan het Inspectoraat-Generaal VROM
 40. Regeling genetisch gemodificeerde organismen
 41. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 42. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 43. Regeling omgevingsrecht
 44. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 45. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
 46. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 47. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 48. Stortbesluit bodembescherming
 49. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 50. Vuurwerkbesluit
 51. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 52. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 53. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 54. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
 55. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 56. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 57. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 58. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 59. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 5, 7, 11, 13
 3. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 4. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 5. Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikelen: 56, 59
 6. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.19, 1.27, 1.31
 7. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 8. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3, 2.4
 9. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 10. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Paragraaf: 1.1
  Artikelen: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  Hoofdstuk: 1
 11. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 12. Meststoffenwet
  Artikel: 16
 13. Mijnbouwwet
  Artikel: 40
 14. Monumentenwet 1988
  Artikel: 63
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 16. Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging
  Artikel: 7
 17. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
 18. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 15
 19. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 20. Waterwet
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 6.26, 6.27
 21. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 22. Wet milieubeheer
  Artikelen: 13.1, 20.1
  Bijlage: 1
 23. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 24. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 25. Woningwet
  Artikel: 122
Terug naar begin van de pagina