Wet vergoedingen adviescolleges en commissies

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0024775
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 3. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
 4. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
 5. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 6. Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI 2020–2023
 7. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
 8. Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004
 9. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 10. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 11. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie udv-subsidies
 12. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee
 13. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage
 14. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
 15. Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016
 16. Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
 17. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 18. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
 19. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
 20. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 21. Besluit benoeming voorzitter en leden van beoordelingscommissie ex Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
 22. Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding
 23. Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen
 24. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 25. Besluit Commissie inkomens medisch specialisten
 26. Besluit Commissie macrobeheersinstrument
 27. Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering
 28. Besluit herbenoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
 29. Besluit herbenoeming en vergoedingen Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit en wijziging Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
 30. Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven
 31. Besluit houdende benoeming en vergoeding nationaal comité dierproeven
 32. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 33. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 34. Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 35. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 36. Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen
 37. Besluit instelling Commissie participatie en governance luchtvaart
 38. Besluit instelling Commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat
 39. Besluit instelling Commissie van onderzoek procedure van werving, selectie en benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders
 40. Besluit instelling Klankbordcommissie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 41. Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden
 42. Besluit mijnbouwschade Groningen
 43. Besluit Muntadviescommissie 2019
 44. Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
 45. Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching
 46. Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden
 47. Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
 48. Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden van Adviescollege besteding vierde tranche
 49. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
 50. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer
 51. Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
 52. Besluit toekenning vaste beloning voorzitter en leden referendumcommissie
 53. Besluit toekenning vergoedingen (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden regionale toetsingscommissies euthanasie
 54. Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers
 55. Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
 56. Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens
 57. Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie
 58. Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur
 59. Besluit vaste beloning Adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb 2003
 60. Besluit vaste beloning COGEM
 61. Besluit vaste beloning CTBP-O
 62. Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS
 63. Besluit vaste beloning restitutiecommissie
 64. Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb
 65. Besluit vaste beloning voorzitter COS
 66. Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G
 67. Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum
 68. Besluit vaste vergoeding Programmaraad
 69. Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Adviescommissie Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)
 70. Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus
 71. Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo
 72. Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek
 73. Besluit vaststelling vergoeding externe niet-ambtelijke leden Audit Committee Economische Zaken 2008
 74. Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag
 75. Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
 76. Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering
 77. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call
 78. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017
 79. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten
 80. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit
 81. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta
 82. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw
 83. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs
 84. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht (juni 2007)
 85. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren
 86. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie
 87. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten
 88. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Programmaraad Dutch Visitors Programme
 89. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 90. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor dierenaangelegenheden
 91. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand
 92. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
 93. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Boegbeeldprogramma
 94. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR
 95. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix
 96. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark
 97. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie
 98. Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma
 99. Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering
 100. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
 101. Besluit vergoeding leden Kiesraad
 102. Besluit Vergoeding voorzitter en leden Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)
 103. Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies
 104. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 105. Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017
 106. Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw
 107. Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw
 108. Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie
 109. Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao
 110. Besluit vergoedingen voorzitter en leden van de Mijnraad
 111. Besluit vergoedingen wetenschappelijke autoriteit CITES
 112. Besluit versterking gebouwen Groningen
 113. Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
 114. Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat
 115. Bezoldigingsbesluit Commissie toezicht financiën politieke partijen
 116. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 117. Instellingsbesluit Adviescommissie belastingheffing van multinationals
 118. Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas
 119. Instellingsbesluit Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen
 120. Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 121. Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit
 122. Instellingsbesluit Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas
 123. Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma
 124. Instellingsbesluit Adviescommissie stralingsbescherming
 125. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
 126. Instellingsbesluit Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen
 127. Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging
 128. Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012
 129. Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo
 130. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
 131. Instellingsbesluit Beoordelingscommissie MKB- compensatieregeling bij versterken
 132. Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo
 133. Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties
 134. Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch
 135. Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg
 136. Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020
 137. Instellingsbesluit Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering
 138. Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders
 139. Instellingsbesluit Commissie Kwaliteitsafspraken mbo
 140. Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk
 141. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
 142. Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren
 143. Instellingsbesluit Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
 144. Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos
 145. Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis
 146. Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven
 147. Instellingsbesluit Commissie Samson
 148. Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek, de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities en Commissie sectorplan Medische en Gezondheidswetenschappen
 149. Instellingsbesluit Commissie Telefonie voor Justitiabelen
 150. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
 151. Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel
 152. Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen
 153. Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 154. Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie
 155. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen MSD/Organon
 156. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen NedCar
 157. Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten
 158. Instellingsbesluit Commissie Werken in de Zorg
 159. Instellingsbesluit Deskundigengroep dierziekten
 160. Instellingsbesluit Due Diligence Commissie Landelijke Meldkamerorganisatie
 161. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie KNAW
 162. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO
 163. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2019
 164. Instellingsbesluit evaluatiecommissie Tuitjenhorn
 165. Instellingsbesluit Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie
 166. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
 167. Instellingsbesluit Formule E-Team
 168. Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
 169. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 170. Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 171. Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap
 172. Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA
 173. Instellingsbesluit Studiecommissie Belastingstelsel
 174. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân
 175. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur
 176. Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks
 177. Instellingsbesluit Taskforce Bouw
 178. Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 179. Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
 180. Instellingsbesluit Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC
 181. Instellingsbesluit Visitatiecommissie NFI
 182. Instellingsbesluit Welzijnscommissie Dierziekten
 183. Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014
 184. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Deeltijdwerk
 185. Instellingsbesluit Werkgroep IBO grondvergoeding energievoorzieningen
 186. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs
 187. Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmark
 188. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Koninkrijksrelaties
 189. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Licht Verstandelijk Beperkten
 190. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Toeslagen
 191. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten
 192. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’
 193. OCW-intrekkingsregeling 2004
 194. OCW-intrekkingsregeling 2008
 195. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
 196. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
 197. Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen
 198. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
 199. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
 200. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 201. Regeling intrekking diverse vergoedingenregelingen verschillende raden op het gebied van de leefomgeving en infrastructuur in verband met het feit dat deze raden zijn opgeheven
 202. Regeling toekenning Joke Smitprijs
 203. Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten
 204. Regeling tot instelling van het Comité van toezicht EFMB
 205. Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
 206. Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie
 207. Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie
 208. Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur
 209. Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid
 210. Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving
 211. Toekenning vacatiegeld Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 212. Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB
 213. Toekenningsbesluit vaste beloning voorzitter en leden adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS
 214. Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges
 215. Uitvoeringsbesluit WNT
 216. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 217. Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs
 218. Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog
 219. Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog
 220. Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen
 221. Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's
 222. Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten
 223. Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging
 224. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie
 225. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters
 226. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO
 227. Vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Staatscommissie Dualisme en lokale democratie
 228. Vaststellingsbesluit van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS
 229. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten
 230. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek
 231. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht
 232. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie
 233. Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE
 234. Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie
 235. Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa
 236. Vergoedingen Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
 237. Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht
 238. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
 239. Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 240. Vergoedingenbesluit AWTI
 241. Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau
 242. Vergoedingenbesluit Commissie LIJ
 243. Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie
 244. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 245. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 246. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 247. Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg
 248. Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013
 249. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
 250. Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad
 251. Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad
 252. Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie
 253. Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming
 254. Vergoedingenbesluit verkenners extramurale farmacie
 255. Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs
 256. Vergoedingenregeling Algemene Energieraad
 257. Vergoedingenregeling Commissie Evaluatie restitutiebeleid
 258. Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht
 259. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders
 260. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat
 261. Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002
 262. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
 263. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
 264. Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken
 265. Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie
 266. Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad
 267. Vergoedingenregeling NRGD
 268. Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020
 269. Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004
 270. Vergoedingenregeling Raad voor cultuur
 271. Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden
 272. Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur
 273. Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand
 274. Vergoedingenregeling Rfv 2002
 275. Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten
 276. Vergoedingenregeling voorzitter PWC
 277. Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014
 278. Wijzigingsbesluit instelling Audit Committee OCW 2010 (vaststelling vergoeding voor de niet-ambtelijke leden)
 279. Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs (wijziging samenstelling begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs)
 280. Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit vacatiegelden Awb-commissie personeelsaangelegenheden 2014
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.25
 3. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
  Artikel: 5
 4. Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003
  Artikel: 4
 5. Besluit instelling personeelsraadgever VWS
  Artikel: 5
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 7. Besluit mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 5
 8. Besluit traditiecommissie krijgsmacht 2016
  Artikel: 7
 9. Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies
  Artikel: 1
 10. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikelen: 1, 9
 11. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 17
 12. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 14
 13. Instellingsbeschikking begeleidingscommissie verkenningsfase onderzoek naar zorgbehoeften Dutchbat III militairen
  Artikel: 2
 14. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
  Artikel: 8
 15. Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid
  Artikel: 8
 16. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A
  Artikel: 5
 17. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C
  Artikel: 5
 18. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
  Artikel: 5
 19. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2
  Artikel: 5
 20. Instellingsbesluit Commissie Associate degree
  Artikel: 4
 21. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
  Artikel: 9
 22. Instellingsbesluit RZO
  Artikel: 7
 23. Instellingsbesluit commissie evaluatie pilots publieke en private authenticatiemiddelen
  Artikel: 9
 24. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 7
 25. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 30d
 26. Regeling audit committees van het Rijk
  Artikel: 11
 27. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
  Artikel: 2
 28. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 6
 29. Regeling overgang naar een LFNP functie
  Artikel: 4
 30. Tijdelijk Reglement Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2012
  Artikel: 17
 31. Wet taken meteorologie en seismologie
  Artikel: 6

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 01-01-2013 1) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Nieuwe-regeling 13-11-2008 Stb. 2008, 495 31489 21-01-2009 Stb. 2009, 51

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21)
Naar boven