Wet vergoedingen adviescolleges en commissies

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024775
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 3. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
 4. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
 5. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 6. Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI 2020–2023
 7. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
 8. Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004
 9. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 10. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 11. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie udv-subsidies
 12. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee
 13. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage
 14. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
 15. Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV 2016
 16. Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
 17. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 18. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
 19. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
 20. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 21. Besluit benoeming voorzitter en leden van beoordelingscommissie ex Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
 22. Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding
 23. Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen
 24. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 25. Besluit Commissie inkomens medisch specialisten
 26. Besluit Commissie macrobeheersinstrument
 27. Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering
 28. Besluit herbenoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
 29. Besluit herbenoeming en vergoedingen Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit en wijziging Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
 30. Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven
 31. Besluit houdende benoeming en vergoeding nationaal comité dierproeven
 32. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 33. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 34. Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 35. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 36. Besluit instelling begeleidingscommissie fenomeenonderzoek ernstige ordeverstoringen bij grootschalige evenementen en gebeurtenissen
 37. Besluit instelling Commissie participatie en governance luchtvaart
 38. Besluit instelling Commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat
 39. Besluit instelling Commissie van onderzoek procedure van werving, selectie en benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders
 40. Besluit instelling Klankbordcommissie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 41. Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden
 42. Besluit mijnbouwschade Groningen
 43. Besluit Muntadviescommissie 2019
 44. Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
 45. Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching
 46. Besluit toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van de Adviescommissie Jeugdvoorlichting WOII-heden
 47. Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden Adviescollege besteding Nederlandse bijdrage aan het Nazi Persecutee Relief Fund
 48. Besluit toekenning vaste beloning aan voorzitter en leden van Adviescollege besteding vierde tranche
 49. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
 50. Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer
 51. Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
 52. Besluit toekenning vaste beloning voorzitter en leden referendumcommissie
 53. Besluit toekenning vergoedingen (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden regionale toetsingscommissies euthanasie
 54. Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers
 55. Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
 56. Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens
 57. Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie
 58. Besluit vaste beloning adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren cultuur
 59. Besluit vaste beloning Adviescommissie OCenW bezwaarschriften Awb 2003
 60. Besluit vaste beloning COGEM
 61. Besluit vaste beloning CTBP-O
 62. Besluit vaste beloning Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS
 63. Besluit vaste beloning restitutiecommissie
 64. Besluit vaste beloning V.W.S.-commissie bezwaarschriften Awb
 65. Besluit vaste beloning voorzitter COS
 66. Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G
 67. Besluit vaste beloning voorzitter Stuurgroep Nationaal Historisch Museum
 68. Besluit vaste vergoeding Programmaraad
 69. Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Adviescommissie Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)
 70. Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus
 71. Besluit vaststelling bezoldiging leden Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
 72. Besluit vaststelling vacatiegeld leden Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo
 73. Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek
 74. Besluit vaststelling vergoeding externe niet-ambtelijke leden Audit Committee Economische Zaken 2008
 75. Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag
 76. Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
 77. Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering
 78. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call
 79. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden adviescommissie EFMZV 2017
 80. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten
 81. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit
 82. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta
 83. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw
 84. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs
 85. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht (juni 2007)
 86. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren
 87. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie
 88. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten
 89. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Programmaraad Dutch Visitors Programme
 90. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 91. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor dierenaangelegenheden
 92. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand
 93. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
 94. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Boegbeeldprogramma
 95. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR
 96. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix
 97. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark
 98. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie
 99. Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma
 100. Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering
 101. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
 102. Besluit vergoeding leden Kiesraad
 103. Besluit Vergoeding voorzitter en leden Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)
 104. Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies
 105. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 106. Besluit vergoedingen Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen 2017
 107. Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw
 108. Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw
 109. Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie
 110. Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao
 111. Besluit vergoedingen voorzitter en leden van de Mijnraad
 112. Besluit vergoedingen wetenschappelijke autoriteit CITES
 113. Besluit versterking gebouwen Groningen
 114. Besluit, toekenning vaste beloning aan de voorzitter en de leden van het Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen
 115. Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat
 116. Bezoldigingsbesluit Commissie toezicht financiën politieke partijen
 117. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 118. Instellingsbesluit Adviescommissie belastingheffing van multinationals
 119. Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas
 120. Instellingsbesluit Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen
 121. Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 122. Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit
 123. Instellingsbesluit Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas
 124. Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma
 125. Instellingsbesluit Adviescommissie stralingsbescherming
 126. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
 127. Instellingsbesluit Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen
 128. Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging
 129. Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012
 130. Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo
 131. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
 132. Instellingsbesluit Beoordelingscommissie MKB- compensatieregeling bij versterken
 133. Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo
 134. Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties
 135. Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch
 136. Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg
 137. Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020
 138. Instellingsbesluit Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering
 139. Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders
 140. Instellingsbesluit Commissie Kwaliteitsafspraken mbo
 141. Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk
 142. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
 143. Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren
 144. Instellingsbesluit Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
 145. Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos
 146. Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis
 147. Instellingsbesluit Commissie regeldruk bedrijven
 148. Instellingsbesluit Commissie Samson
 149. Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities
 150. Instellingsbesluit Commissie Telefonie voor Justitiabelen
 151. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
 152. Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD stelsel
 153. Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen
 154. Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 155. Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie
 156. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen MSD/Organon
 157. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen NedCar
 158. Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten
 159. Instellingsbesluit Commissie Werken in de Zorg
 160. Instellingsbesluit Deskundigengroep dierziekten
 161. Instellingsbesluit Due Diligence Commissie Landelijke Meldkamerorganisatie
 162. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie KNAW
 163. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie NWO
 164. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2019
 165. Instellingsbesluit evaluatiecommissie Tuitjenhorn
 166. Instellingsbesluit Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie
 167. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
 168. Instellingsbesluit Formule E-Team
 169. Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
 170. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 171. Instellingsbesluit Monitoring Commissie Corporate Governance Code
 172. Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap
 173. Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA
 174. Instellingsbesluit Studiecommissie Belastingstelsel
 175. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân
 176. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur
 177. Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks
 178. Instellingsbesluit Taskforce Bouw
 179. Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
 180. Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
 181. Instellingsbesluit Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC
 182. Instellingsbesluit Visitatiecommissie NFI
 183. Instellingsbesluit Welzijnscommissie Dierziekten
 184. Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014
 185. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Deeltijdwerk
 186. Instellingsbesluit Werkgroep IBO grondvergoeding energievoorzieningen
 187. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs
 188. Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmark
 189. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Koninkrijksrelaties
 190. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Licht Verstandelijk Beperkten
 191. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Toeslagen
 192. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten
 193. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’
 194. OCW-intrekkingsregeling 2004
 195. OCW-intrekkingsregeling 2008
 196. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
 197. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
 198. Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen
 199. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
 200. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
 201. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 202. Regeling intrekking diverse vergoedingenregelingen verschillende raden op het gebied van de leefomgeving en infrastructuur in verband met het feit dat deze raden zijn opgeheven
 203. Regeling toekenning Joke Smitprijs
 204. Regeling toekenning vacatiegeld commissie onderbouwing normatief uurtarief medisch specialisten
 205. Regeling tot instelling van het Comité van toezicht EFMB
 206. Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
 207. Regeling vacatiegelden commissie van advies bezwaren functiewaardering politie
 208. Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie
 209. Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur
 210. Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid
 211. Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving
 212. Toekenning vacatiegeld Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
 213. Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB
 214. Toekenningsbesluit vaste beloning voorzitter en leden adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS
 215. Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges
 216. Uitvoeringsbesluit WNT
 217. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 218. Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs
 219. Vacatiegeldenbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog
 220. Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie behoud en toegankelijkheid erfgoed van de oorlog
 221. Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen
 222. Vaststelling vacatiegeld examencommissies zeevaart- en zeevisvaartdiploma's
 223. Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten
 224. Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging
 225. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie
 226. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters
 227. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO
 228. Vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Staatscommissie Dualisme en lokale democratie
 229. Vaststellingsbesluit van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS
 230. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten
 231. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek
 232. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht
 233. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie
 234. Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE
 235. Vergoeding leden Adviescommissie duurzame energie
 236. Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa
 237. Vergoedingen Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
 238. Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht
 239. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
 240. Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
 241. Vergoedingenbesluit AWTI
 242. Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau
 243. Vergoedingenbesluit Commissie LIJ
 244. Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie
 245. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 246. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 247. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
 248. Vergoedingenbesluit commissie van deskundigen Transparantie van de Zorg
 249. Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013
 250. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
 251. Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad
 252. Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad
 253. Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie
 254. Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming
 255. Vergoedingenbesluit verkenners extramurale farmacie
 256. Vergoedingenregeling Adviescommissie projecten ondernemerschap en onderwijs
 257. Vergoedingenregeling Algemene Energieraad
 258. Vergoedingenregeling Commissie Evaluatie restitutiebeleid
 259. Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht
 260. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders
 261. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat
 262. Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002
 263. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
 264. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
 265. Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken
 266. Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie
 267. Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad
 268. Vergoedingenregeling NRGD
 269. Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020
 270. Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004
 271. Vergoedingenregeling Raad voor cultuur
 272. Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden
 273. Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur
 274. Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand
 275. Vergoedingenregeling Rfv 2002
 276. Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten
 277. Vergoedingenregeling voorzitter PWC
 278. Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014
 279. Wijzigingsbesluit instelling Audit Committee OCW 2010 (vaststelling vergoeding voor de niet-ambtelijke leden)
 280. Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs (wijziging samenstelling begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs)
 281. Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 (toekennen vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit vacatiegelden Awb-commissie personeelsaangelegenheden 2014
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.25
 3. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
  Artikel: 5
 4. Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003
  Artikel: 4
 5. Besluit instelling personeelsraadgever VWS
  Artikel: 5
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 7. Besluit mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 5
 8. Besluit traditiecommissie krijgsmacht 2016
  Artikel: 7
 9. Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies
  Artikel: 1
 10. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikelen: 1, 9
 11. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 17
 12. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 14
 13. Instellingsbeschikking begeleidingscommissie verkenningsfase onderzoek naar zorgbehoeften Dutchbat III militairen
  Artikel: 2
 14. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
  Artikel: 8
 15. Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid
  Artikel: 8
 16. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A
  Artikel: 5
 17. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie C
  Artikel: 5
 18. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
  Artikel: 5
 19. Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2
  Artikel: 5
 20. Instellingsbesluit Commissie Associate degree
  Artikel: 4
 21. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
  Artikel: 9
 22. Instellingsbesluit RZO
  Artikel: 7
 23. Instellingsbesluit commissie evaluatie pilots publieke en private authenticatiemiddelen
  Artikel: 9
 24. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 7
 25. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 30d
 26. Regeling audit committees van het Rijk
  Artikel: 11
 27. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
  Artikel: 2
 28. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 6
 29. Regeling overgang naar een LFNP functie
  Artikel: 4
 30. Tijdelijk Reglement Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2012
  Artikel: 17
 31. Wet taken meteorologie en seismologie
  Artikel: 6
Terug naar begin van de pagina