Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de [...] in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geldend van 03-12-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 065/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder dit inventarisnummer niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

96

2040

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

95

2040

97

2040

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven‘; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Ambassade (1955–1974) en de Consulaten (1866–1974) in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina