Besluit beperking openbaarheid archieven Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, [...] Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981

Geldend van 03-12-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 071/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

9

2050

10

2051

11

2051

14

2054

16

2052

19

2053

20

2054

29

2049

30

2050

37

2057

38

2052

39

2051

40

2052

41

2051

42

2049

63

2050

64

2050

65

2052

66

2052

68

2052

69

2051

70

2051

79

2051

81

2052

96

2052

101

2052

103

2051

104

2052

111

2051

112

2053

115

2054

116

2050

117

2052

131

2052

132

2052

133

2052

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina