Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 03-12-2008 t/m 30-04-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 november 2008, nr. DPV/AM-547/08, tot vaststelling van beleidsregels en een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009 vindt plaats overeenkomstig het in de Notitie Internationale Ontwikkeling en Migratie uiteengezette beleid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Voor subsidieverlening in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009 geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 30 april 2009 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 mei 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

wnd. directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

J.C. Henneman

Terug naar begin van de pagina