Regeling functieonderhoud politie

[Regeling vervallen per 21-02-2012 met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 30-12-2009

Regeling functieonderhoud politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-02-2012]

Deze regeling verstaat onder:

Artikel 2

[Vervallen per 21-02-2012]

In de aanvraag tot functieonderhoud bedoeld in artikel 6, achtste lid, van het Besluit bezoldiging politie, maakt de ambtenaar aannemelijk dat hij gedurende ten minste een jaar voorafgaand aan de aanvraag feitelijk opgedragen werkzaamheden heeft verricht die wezenlijk afwijken van de voor hem geldende functie.

Artikel 3

[Vervallen per 21-02-2012]

Het bevoegd gezag wijst de aanvraag om functieonderhoud af indien de feitelijke werkzaamheden:

  • a. niet zijn opgedragen;

  • b. niet gedurende ten minste een jaar voorafgaand aan de aanvraag zijn verricht, of

  • c. niet wezenlijk afwijken van de functie van de ambtenaar.

Artikel 4

[Vervallen per 21-02-2012]

  • 1 Indien het bevoegd gezag besluit de functie van de ambtenaar vanwege het functieonderhoud aan te passen aan de feitelijk opgedragen werkzaamheden, draagt het bevoegd gezag zorg voor het vaststellen van een aangepaste functie.

  • 2 De ambtenaar wordt in de aangepaste functie aangesteld met ingang van de dag waarop de aanvraag tot functieonderhoud is ingediend.

  • 3 Indien de aangepaste functie is ingedeeld in een hogere salarisschaal dan de salarisschaal die voor de ambtenaar geldt, is de aan deze hogere salarisschaal verbonden bezoldiging, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, op hem van toepassing met ingang van de dag van aanstelling.

  • 4 In afwijking van het tweede lid kan de ambtenaar eerder dan het daar genoemde tijdstip in de functie worden aangesteld doch niet eerder dan de datum waarop de feitelijk opgedragen werkzaamheden zijn aangevangen.

Artikel 5

[Vervallen per 21-02-2012]

Indien het bevoegd gezag besluit de functie van de ambtenaar vanwege het functieonderhoud niet aan te passen aan de feitelijk opgedragen werkzaamheden, wordt de opdracht beëindigd om de feitelijke werkzaamheden, voor zover deze wezenlijk afwijken van de functie, te verrichten.

Artikel 6

[Vervallen per 21-02-2012]

Voorafgaand aan een besluit bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 stelt het bevoegd gezag de ambtenaar in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 7

[Vervallen per 21-02-2012]

In individuele gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet kan het bevoegd gezag een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8

[Vervallen per 21-02-2012]

Een aanvraag tot functieonderhoud door het bevoegd gezag ontvangen op uiterlijk 31 december 2008, wordt in het geheel behandeld conform de tot 1 januari 2009 in dat korps bestaande regionale regeling.

Artikel 10

[Vervallen per 21-02-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling functieonderhoud politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina