Instellingsbesluit Regionaal Service Centrum BES-eilanden

[Regeling vervallen per 04-07-2012.]
Geldend van 28-11-2008 t/m 03-07-2012

Instellingsbesluit Regionaal Service Centrum BES-eilanden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. BES-eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • b. Centrum: Regionaal Service Centrum als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2012]

Er is een Regionaal Service Centrum, met vestigingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Het Centrum staat onder leiding van een kwartiermaker.

 • 2 Het Centrum heeft tot taak een structurele bijdrage te leveren aan de uitvoering van (Rijks-)taken op de BES-eilanden.

 • 3 Binnen de in het tweede lid omschreven taak worden de volgende deeltaken onderscheiden:

  • a. het optreden als loket voor taken die door Nederlandse instanties uitgevoerd worden of die door instanties van andere (ei)landen uitgevoerd worden;

  • b. het uitvoeren van taken in opdracht van Nederlandse departementen en (andere) overheidsorganen;

  • c. het bieden van huisvesting voor Nederlandse instanties die op de BES-eilanden zelf taken gaan uitvoeren en het bieden van bedrijfsvoeringondersteuning aan Nederlandse departementen en overheidsorganen, waaronder het vervullen van de rol van werkgever.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2008.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regionaal Service Centrum BES-eilanden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina