Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren

Geldend van 27-11-2008 t/m heden

Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel II

Met betrekking tot het nemen van besluiten op aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijven de Beleidsregels grote rivieren zoals deze luidden vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina