Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten

Geldend van 26-11-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2008, nr. DE/73099, houdende de grondslag voor wijziging van subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling emancipatieprojecten (Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Bevoegdheid

  • 1 Ten behoeve van een zorgvuldige afbouw van de projectsubsidies die zijn verstrekt op grond van de Subsidieregeling emancipatieprojecten, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de verstrekking van deze subsidies wijzigen met het oog op het verlengen van de projectperiode, het wijzigen van de projectopzet of het verlenen van voorschotten.

  • 2 De regeling, zoals die luidde op 8 november 2007, blijft van toepassing op subsidieverstrekkingen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 november 2007.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op www.emancipatieweb.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina