Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] en subsidieplafond Model United Nations 2009)

[Regeling vervallen per 08-06-2011.]
Geldend van 28-11-2008 t/m 07-06-2011

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 november 2008, nr. DVF/FS-136/08, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Model United Nations 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2011]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2011]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 125.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Bijlage

[Vervallen per 08-06-2011]

Model United Nations

[Vervallen per 08-06-2011]

Het Model Verenigde Naties (Model United Nations, hierna te noemen MUN) is een simulatie van organen van de Verenigde Naties (onder meer de Algemene Vergadering en Veiligheidsraad) en overige multilaterale organisaties, waardoor scholieren en studenten in aanraking komen met de wereld van diplomatie en internationale betrekkingen. Jaarlijks nemen vele scholieren en studenten over de hele wereld deel aan MUN gerelateerde activiteiten.

Afdeling 9, paragraaf 2 (Buitenlandse betrekkingen) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 biedt de mogelijkheid voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van bevordering van draagvlak, kennis en inzicht in en de meningsvorming over aangelegenheden met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen en bevordering van een positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. De minister van Buitenlandse Zaken wil op grond daarvan aan MUN gerelateerde activiteiten stimuleren.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden daarvoor de volgende criteria.

  • De doelgroep van een MUN-voorstel zijn scholieren en studenten;

  • Deelname aan een MUN dient (afhankelijk van de doelgroep) bij voorkeur toegankelijk te zijn voor studenten dan wel scholieren van meerdere universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs of middelbare scholen;

  • De kosten van individuele delegaties naar of uit het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking;

  • De maximale bijdrage per subsidie-aanvraag is € 100.000,00.

Terug naar begin van de pagina