Regeling aanwijzing richtlijn ex artikel 2, tweede lid, Wet bereikbaarheid en mobiliteit

[Regeling vervallen per 15-03-2016.]
Geldend van 23-11-2008 t/m 14-03-2016

Regeling houdende aanwijzing van de richtlijn, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2016]

Als richtlijn bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit is aangewezen richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (PbEU L 187), zoals deze is gewijzigd bij richtlijn nr. 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 (PbEU L 157).

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina