Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2009)

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 22-11-2008 t/m 31-07-2009

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 5 november 2008, nr. DVL 1157/2008, tot vaststelling van het subsidieplafond en de beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009 een subsidieplafond van € 1.500.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds gelden voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009 de beleidsregels, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2009]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels zijn neergelegd, met dien verstande dat aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8 lid 3 sub d van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2009]

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 2 februari 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2009]

Binnen twee maanden na sluiting van de indieningtermijn worden de besluiten op de aanvraag bekend gemaakt aan de subsidieaanvrager. Indien het aantal ingediende aanvragen of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan deze termijn worden verlengd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Europese Samenwerking

,

I.M. de Jong

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2009]

Context

[Vervallen per 01-08-2009]

Het communicatiebeleid van de Nederlandse regering over het integratieproces van de Europese Unie (EU) is gericht op het verschaffen van goede en toegankelijke informatie, openheid over EU-besluitvorming en mogelijkheden tot interactie (en debat) met en voor de Nederlandse samenleving. Doel van het beleid is het leveren van een bijdrage aan een grotere betrokkenheid van de burger in Nederland bij het integratieproces van de EU, een hoger kennis- en informatiepeil en een levendig Europadebat. Naast de inzet van eigen middelen, wordt via het Europafonds samenwerking gezocht met intermediaire organisaties (zowel maatschappelijk als privaat) in Nederland, om tal van verschillende doelgroepen op maat te informeren en te betrekken bij de discussie en voorlichting over Europese samenwerking.

Doelstelling

[Vervallen per 01-08-2009]

Met de verstrekking van subsidies uit het Europafonds beoogt de Nederlandse regering projecten van in Nederland gevestigde organisaties te ondersteunen die in Nederland een bijdrage leveren aan de voorlichting en meningsvorming over de Europese Unie.

Criteria

[Vervallen per 01-08-2009]

Onverminderd het overigens bij de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde, komen voor subsidie ten laste van het Europafonds uitsluitend projecten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • 1) Het project draagt bij aan de verwezenlijking van bovengenoemde doelstelling;

 • 2) Het project heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande voorlichting en meningsvorming overde EU in Nederland. Deze toegevoegde waarde kan onder meer betrekking hebben op de keuze van de communicatiemiddelen, de beoogde doelgroep en/of de gekozen thematiek;

 • 3) Het project richt zich primair op de Nederlandse bevolking;

 • 4) Het project voorziet in een actieve benadering van de media teneinde de zichtbaarheid van het project voor een breed publiek te garanderen en het bereik te maximaliseren;

 • 5) Prioritaire onderwerpen voor de 1e helft van 2009 zijn:

  • De toekomst van Europa en de rol van Nederland daarin;

  • De (concrete) gevolgen van EU-beleid voor de Nederlandse burger;

  • Europees burgerschap;

  • De rol van de EU t.a.v. veiligheid, klimaatbeleid, energiebeleid of economisch/ financieel beleid;

  • De EU en sport;

  • Verkiezingen Europees Parlement in 2009;

  • 20 jaar na de val van de Berlijnse Muur;

  • Europese Jaar van Creativiteit en Innovatie.

Dit laat onverlet dat ook nog andere onderwerpen voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

NB: Uitgesloten van subsidiëring zijn omroepproducties (op grond van het Ministerraadbesluit d.d. 27 juni 2008).

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt mede in aanmerking genomen:

 • 6) De (on-)mogelijkheden van de aanvrager om zijn doelstellingen te realiseren zonder subsidie van het Europafonds;

 • 7) De deskundigheid en capaciteit van de uitvoerder(s) van de activiteit; onder meer of de reputatie van de aanvrager en van eventuele samenwerkingspartners van potentiële kwaliteit en professionaliteit getuigt;

 • 8) De mate waarin de subsidie in evenredige verhouding staat tot de aard, de omvang en de beoogde resultaten van de activiteiten en tot de omvang van de doelgroep;

 • 9) De mate waarin de activiteiten een meer dan incidentele uitwerking hebben;

 • 10) Het bestaan van draagvlak voor de activiteiten, bijvoorbeeld blijkend uit een bijdrage in de kosten door betrokkenen en/of samenwerking met derde partijen.

Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2009]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 25 t/m 28 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • De aanvraag moet worden gedaan met het subsidieaanvraagformulier.

 • Het aanvraagformulier (te vinden op de internetsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl/nl/europesesamenwerking/Subsidies, wat_is_het_europafonds/Aanvraag-indienen.html en www.europahoortbijnederland.nl) is volledig ingevuld en de vereiste bescheiden zijn in tweevoud tijdig per post toegezonden aan DVL/EU

 • De doelstelling, en de beoogde en meetbare resultaten van het project zijn duidelijk beschreven

 • Duidelijk is omschreven hoe het project concreet zal bijdragen aan voorlichting en debat in Nederland over de Europese Unie;

 • De wijze waarop het project voldoet aan bovengenoemde criteria is onderbouwd;

 • De concrete werkzaamheden die verricht worden ter realisatie van het project zijn helder omschreven;

 • Voor de te verrichten werkzaamheden is een planning met data bijgevoegd;

 • Een gedetailleerde begroting is bijgevoegd, bestaande uit voorziene uitgaven en financiering opgesteld conform de begrotingseisen;

 • Louter ter informatie wordt het aanvraagformulier en de begroting ook elektronisch toegezonden aan: dvl-europafonds@minbuza.nl

Financiële kaders

[Vervallen per 01-08-2009]

Voor de subsidieaanvragen gelden de volgende financiële kaders:

Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van projecten waarvan de voor subsidie in aanmerking komende kosten minder bedragen dan € 10.000,00.

De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000,00.

De looptijd van een project bedraagt maximaal drie jaar.

Geen subsidies worden verleend ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van de aanvrager of reiskosten naar het buitenland. Evenmin wordt subsidie verleend ten behoeve van aanvragen die voornamelijk op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben.

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-08-2009]

Het volledig in het Nederlands ingevulde aanvraagformulier dient met de vereiste bescheiden in tweevoud per post te worden toegezonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag t.a.v. DVL-Europafonds. Het aanvraagformulier met de vereiste bescheiden in tweevoud dient uiterlijk op 2 februari 2009 uitsluitend ter post te zijn bezorgd. Daarbij is de datum van het poststempel bepalend.

Daarnaast dient uitsluitend informatief de subsidieaanvraag met alleen de begroting elektronisch te worden toegezonden aan dvl-europafonds@minbuza.nl. Deze toezending geldt uitdrukkelijk niet als officiële subsidieaanvraag.

Indien een subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager per e-mailbericht verzocht binnen 10 werkdagen de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvrager zijn aanvraag niet – of niet volledig – aanvult binnen deze termijn, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Terug naar begin van de pagina