Beleidsregel arbocatalogi

[Regeling vervallen per 08-07-2010.]
Geldend van 08-05-2010 t/m 07-07-2010

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423, tot vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot arbeidsomstandighedencatalogi (Beleidsregel arbocatalogi)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 08-07-2010]

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.

Artikel 2. Toetsing

[Vervallen per 08-07-2010]

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

  • a. Is beschreven voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;

  • b. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;

  • c. Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;

  • d. Kan met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

[Vervallen per 08-07-2010]

Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.

De beleidsregels uit de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving, die betrekking hebben op de vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandighedenzijn voor de genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau niet van toepassing.

Branche/Bedrijfssector

Voorschriften Arbowetgeving

Risico’s op gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Metaalbewerking en Metalektro

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.3, eerste, derde en vierde lid, 4.4, 4.16, 4.17 en 4.18, hoofdstuk 8, afdeling 1

Lasrook

Arbocatalogus onderdeel Lasrook

20 december 2007

31 maart 2010

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

 

Arbobesluit,

artikelen 3.5d, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, en 4.7

Oplosmiddelen

Verbetercheck oplosmiddelen

7 april 2008

4.6-3 eerste lid, onder a, 3° en tweede, derde en vierde lid Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

 

Arbobesluit,

artikelen 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid

Schadelijk geluid

Verbetercheck geluid

7 april 2008

 

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 8, eerste tot en met derde lid, 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste tot en met vierde lid, 4.3 derde lid, 4.4, eerste tot en met vijfde lid, 4.6, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 6.7, 6.8, 7.2 tot en met 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 tot en met 7.15

Fysieke belasting, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, psychosociale belasting (ongewenst gedrag), hogedrukreiniging, valgevaar, lawaai

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

Aanvulling ongewenst gedrag:

14 mei 2008

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

Nederlandse Orkesten

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, eerste, derde, zevende, negende en tiende lid, 6.10, 6.11

Geluid

Arbocatalogus Nederlands Orkesten

Alleen gedeelte ‘Geluid’

15 februari 2008

31 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

 

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Psychosociale belasting, fysieke belasting, verzuim (bijstand deskundige werknemers en maatwerkregeling)

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Psychosociale belasting, fysieke belasting, verzuim (bijstand deskundige werknemers en maatwerkregeling)

Arbocatalogus Jeugdzorg

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

Kinderopvang

Arbowet

artikel 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Fysieke belasting, psychosociale belasting, verzuim (maatwerkregeling)

Arbocatalogus Kinderopvang

6 juni 2008

6 juni 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

Railinfra

Arbowet

artikel 3, eerste lid, onder b en artikel 5

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.35.5, 6.11a tot en met 6.11e

Fysieke belasting en trillingen

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

Gemeenten

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale belasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus Agressie en geweld

8 juli 2008

 

Groothandel in vis

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3 en artikelen 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

 

Intern transport, fysieke belasting, werkdruk, en lawaai

Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis

19 augustus 2008

5.1, eerste tot en met vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

Visverwerking

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, hoofdstuk 3, afdeling 1, artikelen 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 1 en 3, artikelen 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3

Gladde vloeren, kort cyclisch werk en werkstress, machineveiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting, werken in koude omgevingen

Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis

19 augustus 2008

7.3-2 Geschiktheid afkortzagen voor aluminium

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008

25 augustus 2011

 

Voortgezet onderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.16, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3

Arboregeling

artikel 8.10

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting, algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, klimaat en geluid

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.16 Noodstopvoorziening

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2 tot en met 5.5, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008

1.42, eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.4-1a Zittend werk

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

Waterbouw

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder b, 8, eerste tot en met vierde lid, 11, onder b en 44

Arbobesluit

artikelen 3.10, 3.16, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid onder a, 4.89, vierde tot en met zevende lid, hoofdstuk 6, afdeling 3, artikelen 7.4, 7.17d, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Valgevaar, geluid (lawaai), voorlichting

Arbocatalogus Waterbouw

7 en 24 oktober 2008

Voorzieningen bij valgevaar

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.4-5 De kwaliteit en de constructie van steigers

7.4-6 Deugdelijkheid werkbakken

7.23d Vervoer van personen in werkbakken

Papier en karton

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, onder a, b, c, e, f en h en hoofdstuk 6, afdeling 3

Oplosmiddelen en geluid

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Visdetailhandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 8, eerste lid, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 3.2, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.1 en 8.3

Belastende werkhouding en werken in koude en/of tocht

Arbocatalogus voor de visdetailhandel

29 oktober 2008

 

Ambulante handel

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2

Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de ambulante handel

29 oktober 2008

 

Nederlandse Orkesten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.3, 5.4, 5.145.15, 6.3 en 6.4

Fysieke en psychosociale belasting

Arbocatalogus Nederlandse Orkesten: aangepast hoofdstuk 4

17 november 2008

31 december 2009

 

Detailhandel aardappelen, groente en fruit

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, inrichting werkplek en snijrisico’s

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

 

Groothandel in groenten en fruit

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting, fysische belasting, gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus AGF Groothandelsfonds

12 december 2008

 

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.8

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting en dieselmotoremissies

Arbocatalogus voor de personenauto- en bedrijfsautobedrijven

18 december 2008

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de APK-keuring van dieselmotoren

5.4-1a Zittend werk

5.1, eerste en vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting, cytostatica, RI&E

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

Uitgeverij

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

5.1 Beeldschermwerk; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld en werkdruk)

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009

Binnenvaart

Arbowet

artikel 3 eerste lid

Arbobesluit

artikelen 3.5g en 3.5h

Arboregeling

artikelen 4.1 tot en met 4.14

Inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte) en bedrijfshulpverlening/noodplan

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009

3.5 g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2, tweede, vierde en vijfde lid Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

Golf

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

8.2 Keuze persoonlijke beschermingsmiddelen

Kaasgroothandel

Arbobesluit artikelen 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en hoofdstuk 6, afdeling 3

Fysieke belasting (dragen/tillen en beeldschermwerk), Fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009

5.1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Recreatie

Arbowet

artikel 3 tweede lid

Arbobesluit artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus recreatie 26 maart 2009

--

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3 tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag)

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

Verzekeringsbedrijf

Arbowet,

artikel 3 tweede lid en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3.

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), Fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009

18 februari 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5 en 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting w.o. beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

Papier- en karton

Arbowet

artikelen 3.1, 5.1 en 18

Arbobesluit artikel 6.1

Klimaat

Arbocatalogus voor de pkgv-industrie

6 april 2009

6.1 Temperatuur

Schoonheidsverzorging

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.4, 3.6, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.17, 4.18, 4.19, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 8.1, 8.2 en 8.3, tweede, derde en vierde lid.

Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling)

Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist

21 april 2009

1.42 eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.4-1a eerste tot en met derde lid Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.2 Luchtverversing

Installatie- en isolatie

Arbobesluit

artikelen 3.16, 7.4, 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen en inrichting werkplek (werken op hoogte)

Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranches

21 april 2009

--

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid, en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 tot en met 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia en straling, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

1.42 eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-1 eerste lid, Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

       

4.6-3 tweede lid onder a Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

       

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

       

5.4-1a Zittend werk

         

Voortgezet onderwijs

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 11, 15, 15a en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, eerste lid, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.4a, 7.7, 7.21, 7.23a, 8.1, eerste en tweede lid, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Inrichting werkplek, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, fysische factoren (lawaai), bedrijfshulpverlening, zwangeren/lacterenden, arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Arbocatalogus-VO uitbreiding

28 mei 2009

4.6-1 onder a en b, Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Primair onderwijs

Arbowet

artikelen 3, vijfde lid, 5, 8, 13 en 15

Arbobesluit

2.15, 3.2, eerste en tweede lid, 3.4, 3.5 t/m 3.7, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid,3.17, 3.20, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), fysieke belasting (beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, zwangerschap, psychosociale belasting (pesten, seksuele intimidatie), bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus PO

28 mei 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

       

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

       

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Ziekenhuizen, algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, artikel 4.19, 5.2 tot en met 5.5 en 5.9 tot en met 5.12

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009

1.42 eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4 1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

5.4-1a Zittend werk

       

5.4-1b Gebruik van een stasteun

       

5.4-2 Zitgelegenheid

       

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

       

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15,3.19, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), deel 2

16 juni 2009

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

5.1, eerste, vierde en vijfde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, tweede en derde lid Zittend werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

       

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

       

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

       

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

       

7.13 Bedieningssystemen

       

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

       

7.16 Noodstopvoorziening

         

Gemeenten

Arbowet

artikel 8

Abobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting

Arbocatalogus fysieke belasting

7 juli 2009

5.3-1 lid 7 en 8 Tillen op bouwplaatsen

         

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid) en gevaarlijke stoffen (kwarts)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009

31 december 2015

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.133.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen en werkplekinrichting (machineveiligheid)

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009

3.2 Buisrailsystemen in kassen

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

       

6.8, vijfde, zesde en zevende lid Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

       

7.4-3, eerste lid Deugdelijkheid van vierwielige trekkers

       

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie

16 juli 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Sport

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

5.1 Beeldschermarbeid, apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

       

6.3 Verlichting

Provincies

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 6.8, 7.4 en 7.11a

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de Apk-keuring van dieselmotoren

Kunsteducatie

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (arbeidsinhoud en werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Installatie- en isolatie

Arbobesluit

artikelen 3.5 en 8.2

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie)

Arbocatalogus Werken (z)onder spanning

13 augustus 2009

Grafimedia

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, onder a tot met h, en tweede lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.62b, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Arboregeling

4.32b

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Papier en karton

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15 en 7.16

Fysieke belasting en machineveiligheid

Arbocatalogus fysieke belasting en verwerkingsmachines

13 augustus 2009

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

Sport

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting

Arbocatalogus voor de Sport

13 augustus 2009

Bos en natuur

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 8.2 en 8.3

Arboregeling 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c,7.18, 7,20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaats , arbeidsmiddelen (algemene veiligheid)

Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche

15 september 2009

1 oktober 2011

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting w.o. beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009

1.42 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.1, eerste tot en met vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a en 4.87b

Biologische agentia (legionella) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

24 september 2009

4.87b Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die water in aerosolvorm in de lucht kan brengen

Zuivelindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5g, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.8, 6.11, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 en 7.11a

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting, fysische factoren (geluid), valgevaar, machineveiligheid

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009

5.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

6.3 Verlichting

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

Mobiliteit

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysieke belasting, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

Railinfra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

24 september 2009

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18 , 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (mbt (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

Branche/ Bedrijfssector

Voorschriften

Arbowetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3 en 5.7

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009

         

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009

         

Afval

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.10d en 5.11

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Diervoeder

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de diervoederindustrie

7 oktober 2009

         

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2 t/m 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Suikerverwerkende industrie

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 6.1

Fysieke belasting, fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus Suikerverwerkende industrie (Koek)

26 oktober 2009

6.1 Temperatuur

         

Industriële bakkerijen

Arbobesluit

artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid en temperatuur)

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bedrijfshulpverlening, voorlichting, instructie en toezicht

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

         

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 71.8a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (hijsen en heffen)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

5.2-1 Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden

         

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1c, eerste lid, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.10a, 4.10d, 4.91, 5.2. 5.3. 5.4. 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (inhalatie anesthetica)

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

1 oktober 2009

4.1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

         

Landelijke huisartsen

Arbowet

artikelen 3, tweedelid, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bscherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Ambachtelijke bakkerijen

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Suikerwerk en Chocoladeverwerkende industrie (Snoep)

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

5.4-1a Zittend werk

         

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus recreatie

27 oktober 2009

1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

5.4-1b Gebruik van een stasteun

         

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie)

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009

1.42, eerste lid, onder a tot en met e en g, tweede en derde lid Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

         

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening

17 november 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

         

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (w.o. beeldschermwerk), machineveiligheid

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009

1 juni 2012

1.42, eerste lid, onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

7.16 Noodstopvoorziening

Branche/Bedrijfssector

Voorschriften Arbowetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Waterschappen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.6, 7.4, 7.23 en 7.23c

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen)

Arbocatalogus sector Waterschappen

7 december 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

         

Horeca

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Horeca

30 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

         

Ambulancezorg

Arbobesluit

artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Universitaire Medische Centra

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97 en 4.102

Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

11 december 2009

         

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009

         

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (vallende last)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

         

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009

         

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), vloeibare stikstof

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid en hijswerktuigen)

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.23, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (temperatuur), medisch toezicht, inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

6.1 Temperatuur

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Fysische factoren (geluid en trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Arbeidsmiddelen (machineveiligheid) en inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.6, 3.9, 4.1c, eerste lid, 4.2, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4.3, tweede lid, 6.1, 7.3, eerste lid, 7.4 en 7.20

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (warmte), inrichting arbeidsplaats (vluchtweg, noodverlichting), arbeidsmiddelen (algemeen, hogedrukreinigers en hijsen)

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

21 december 2009

1 januari 2011

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.9 Noodverlichting

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-4 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, , 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009

1 januari 2013

1.42 lid 1, onder a, b en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009

1 december 2012

         

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

         

Papier en karton

Arbobesluit

artikelen 7.3 en 7.7

Arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus PKGV-Industrie,

onderdeel handmatig doorleiden

7 december 2009

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

         

Tandtechnisch laboratoriumbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7./2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a

Fysieke belasting, inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf

11 december 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

         

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4 en 7.4a,

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009

3.4, onder d, e en g, Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

         

Service en repareren van mobiele werktuigen

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken)

BMWT-Arbocatalogus

21 december 2009

         

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Caravan-, camper- en motorenrevisie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1. 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook)

Arbocatalogus voor het Mobiele recreatie- en aanhangbedrijf

14 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

6.1 Temperatuur

         

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d en 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009

         

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3.

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009

3.6, derde lid, onder a, Vluchtwegen en nooduitgangen

         

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3 3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen .5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.13 Automatische deuren en hekken en doorgangen voor voetgangers

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

         

Flexografisch bedrukken van plastic folie

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 6.1, 7.3, derde en vierde lid. 7.4, eerste en tweede lid, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysische factoren (klimaat),

inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexografisch bedrukken plastic folie

21 december 2009

1 januari 2011

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

6.1 Temperatuur

7.3-3 Geschiktheid hef- en hijsgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Metaal en metalektro

Arbobesluit

artikelen 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17 en 4.18

Gevaarlijke stoffen (lasrook)

Verbetercheck Lasrook 2010

24 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

         

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

5.4-2, vierde lid, onder a en d, vijfde lid, onder a en c Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels

6.1 Temperatuur

         

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus ‘Veilig en gezond werken in de dierentuin’

11 december 2009

         

Grimeurs, visagisten, toneelkappers

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers

11 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-3 Maatregelen ter preventie van huid- en luchtwegklachten bij arbeid in kappersbedrijven

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4,17, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.2 Buisrailsystemen in kassen

         

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

         

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 4.32a, 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009

         

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.11, 5.12

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Politie

Arbowet

artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29

Arboregeling

artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), bedrijfshulpverlening, duikarbeid

Arbocatalogus Politie

21 december 2009

en

28 december 2009

6.14, tweede lid, onder k en l, en zevende lid, Caissonarbeid

6.15 Duikarbeid

         

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1c, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10. 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid). fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers)

Arbocatalogus voor de Afbouw

16 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Railinfra

Arbobesluit

artikelen 3.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 en 8.4

Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar)

Arbo Spoor(t)!

16 december 2009

         

Bestratingen

Arbowet

artikelen 3, 5.8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, eerste en derde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

5.4-3, vierde en zesde lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

6.3 Verlichting

         

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 5, eerste lid, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 1.40, 1.42, 4.1c, 4.2, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.16, 4.18, 4.19, 4.104, 4.105, 4.106 en 4.107, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

21 december 2009

1 januari 2011

1.42, eerste lid, onder b

Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

6.2 Luchtverversing

         

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, vijfde lid, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Lijmen & kitten

17 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

         

Composietenindustrie

Arbowet

3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Productie- en leveringsbedrijven energiesector

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.16, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.34

Arbeidsmiddelen (werken op hoogte ), inrichting arbeidsplaats (valgevaar)

Arbocatalogus Productie- en Leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009

         

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Netwerkbedrijven energiesector

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c en 4.54b

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009

4.47c Melding werkzaamheden met asbest

         

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

4.18-1 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

         

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaats (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

         

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Contractcatering

Arbowet

artikel 8;

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009

         

Betonmortelindustrie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts en DME)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

         

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009

7.4-3 Inventarisatie en evaluatie van arbeidsmiddelen

         

Afvalbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verstikking, vluchtwegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen)

Arbocatalogus Afvalbedrijven

23 december 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Fundering

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4;19, 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47, 4.47a, 4.47b, 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009

         

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Natuursteen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7,6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar)

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009

         

Papier en karton

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 7.2, 7.7 en 7.9

Inrichting arbeidsplaats (valgevaar, algemeen), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus PKGV-Industrie, onderdeel machineveiligheid golfkartonmachines

23 december 2009

         

Publieke omroep

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 19

Arbobesluit

artikel 2.15, 4.91 en 4.102

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia

Arbocatalogus Publieke Omroep

23 december 2009

         

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

         

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting,

fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

Branche/Bedrijfssector

Voorschriften Arbowetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

         

Parketbedrijf

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.5, 4.18 en 4.62b

Arboregeling

artikel 4.32a

Gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus van het parketbedrijf

onderdeel gevaarlijke stoffen

22 maart 2010

         

Railinfra

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikel 6.12

Fysische factoren (niet-ioniserende straling)

Arbospoor(t)!

onderdeel straling

19 maart 2010

Binnenvaart

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.16, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7,29, 7,30 en 8.2

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek (valgevaar), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, arbeidsmiddelen op hoogte waar onder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen), werken en toezicht jeugdigen

Arbocatalogus binnenvaart

8 april 2010

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

         

Rijk

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, eerste en tweede lid, Zittend Werk

5.4-3, eerste en derde tot en met zevende lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

6.3 Verlichting

         

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), algemeen Arbobeleid

Arbocatalogus Sign

14 april 2010

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 08-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 08-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen

,

J.A.M. Hilgersom

Terug naar begin van de pagina