Reglement Adviescommissie Pakket

[Regeling vervallen per 21-12-2016 met terugwerkende kracht tot 06-12-2016.]
Geldend van 21-11-2008 t/m 06-12-2016

Reglement Adviescommissie Pakket

Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 59a van de Zorgverzekeringswet, alsmede artikel 1, 2, 11 en 12 van het Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007;

Heeft in zijn vergadering van 28 januari 2008 besloten:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2016]

Dit reglement verstaat onder:

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De voorzitter van de commissie is het lid van het bestuur met in zijn portefeuille zorginhoudelijke aangelegenheden.

 • 2 De voorzitter kan zich laten vervangen door een ander lid van het bestuur.

 • 3 De voorzitter wijst een medewerker van de organisatie van het College voor zorgverzekeringen aan die de commissie als secretaris ondersteunt.

Hoofdstuk 3. De vergaderingen van de commissie

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De commissie vergadert in openbaarheid.

 • 2 De voorzitter belegt een vergadering zo dikwijls hij dit nodig oordeelt.

 • 3 De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergaderingen van de commissie, alsmede de wijze van vergaderen.

 • 4 Op verzoek van één of meer commissieleden kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen van de commissie samen.

 • 2 De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.

 • 3 De secretaris legt aan de commissie gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de commissie bevoegd is, aan de voorzitter voor.

 • 4 De voorzitter plaatst aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens beslissing van de commissie bevoegd is, ter bespreking door de commissie op de agenda.

 • 5 De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de oproepbrieven, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.

 • 6 Indien één of meer commissieleden een onderwerp door de commissie in behandeling willen laten nemen dienen zij daartoe een voorstel in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert dit voorstel voor de eerstvolgende vergadering. Indien het voorstel niet voldoende tijdig is aangeleverd agendeert de voorzitter het voorstel voor een latere vergadering.

 • 7 Onderwerpen, die niet op de agenda staan, neemt de commissie niet in behandeling, tenzij de meerderheid van de aanwezige commissieleden de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.

 • 8 De secretaris publiceert de agenda van de commissie een week voor de vergadering op de website van het CVZ.

 • 9 Op verzoek kan de secretaris de agenda ook aan belangstellenden toesturen.

Artikel 6

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2 De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.

 • 3 De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden.

 • 4 De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten, zodra hij meent, dat een voorstel voldoende is toegelicht.

 • 5 Als de voorzitter de vergadering schorst dan kan de commissie over de aangehouden agendapunten in een volgende vergadering beslissen.

Artikel 7

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.

 • 2 Het verslag van de vergadering is openbaar. Standpunten van commissieleden worden geanonimiseerd weergegeven.

 • 3 De secretaris zendt het ontwerp van het verslag aan de commissieleden en aan degenen die de vergadering op uitnodiging hebben bijgewoond toe, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van eventueel over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de commissie het verslag vast.

Artikel 8

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De voorzitter kan medewerkers van de organisatie van het College voor zorgverzekeringen uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.

 • 2 Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de voorzitter ook andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen. De voorzitter kan ook op voorstel van één of meer commissieleden andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.

Hoofdstuk 4. De stemmingen

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 9

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 Stemmingen van de commissie zijn mondeling.

 • 2 Het advies van de commissie aan het bestuur kan de commissie bij meerderheid van stemmen vaststellen.

 • 3 Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 10

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 Bij een stemming brengt ieder commissielid één stem uit.

 • 2 Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal commissieleden aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 3 Commissieleden, die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.

 • 4 In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal commissieleden dat er aan heeft deelgenomen.

Artikel 11

[Vervallen per 21-12-2016]

Indien voor het uitbrengen van een voorstel geen van de commissieleden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

Hoofdstuk 5. Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 12

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de commissieleden.

 • 2 De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.

 • 3 Indien één of meer commissieleden binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie geplaatst en in die vergadering behandeld.

Artikel 13

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 In bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.

 • 2 Indien één of meer commissieleden de voorzitter meedelen zich te verzetten tegen een vergadering als bedoeld in het eerste lid, vindt deze geen doorgang.

Hoofdstuk 6. Inspraak

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 14

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 Een ieder kan schriftelijk uiterlijk tot en met de vierde dag voor de vergadering van de commissie bij de secretaris om mondelinge inspraak tijdens die vergadering verzoeken. De voorzitter beslist op het verzoek.

 • 2 Een ieder kan uiterlijk tot en met de achtste dag voor de vergadering van de commissie een schriftelijke reactie bij de secretaris indienen. De voorzitter beslist of een schriftelijke reactie als bedoeld in het vorige lid aan de vergaderstukken van de commissie wordt toegevoegd.

 • 3 Commissieleden kunnen een ieder die mondelinge inspraak tijdens een vergadering wenst voor inspraak bij de voorzitter voordragen.

Hoofdstuk 7. Machtigingen

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 15

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De commissie kan de voorzitter machtigen om namens de commissie, zonder een vergadering of stemming van de commissie, advies uit te brengen aan het bestuur.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid is artikel 14 niet van toepassing en beslist de voorzitter zelf over de mogelijkheid van inspraak.

Hoofdstuk 8. Advisering over vergoeding geneesmiddelen

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 16

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De commissie kan de voorzitter van het bestuur machtigen om zonder vergadering of stemming van de commissie het bestuur te adviseren over aanvragen als bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering indien de Commissie Farmaceutische Hulp daarover al heeft gerapporteerd aan het bestuur en het advies over de aanvraag niet in de vergadering van het bestuur wordt gebracht.

 • 2 In het geval de voorzitter van het bestuur besluit het voorgenomen advies van het CVZ over de aanvraag tot vergoeding van een geneesmiddel in de vergadering van het bestuur te brengen en de commissie zelf daarover aan het bestuur adviseert, bestaat bij de commissie niet opnieuw de mogelijkheid tot inspraak, tenzij de voorzitter anders beslist.

Hoofdstuk 9. Overige bepalingen

[Vervallen per 21-12-2016]

Artikel 17

[Vervallen per 21-12-2016]

 • 1 De commissie raadpleegt het bestuur over voorgenomen besluiten in haar hoedanigheid van bestuursorgaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2 De commissie kan mandaat verlenen voor de in het eerste lid bedoelde besluiten.

Artikel 18

[Vervallen per 21-12-2016]

In die gevallen waarin het reglement niet voorziet neemt de voorzitter beslissingen ter bevordering van een goede gang van zaken tijdens de vergaderingen.

Voorzitter Raad van Bestuur

,

P.C. Hermans

Terug naar begin van de pagina