Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/II

[Regeling vervallen per 18-03-2009.]
Geldend van 18-11-2008 t/m 17-03-2009

Vrijstelling op grond van artikel 65, inzake Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/II

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport van 22 oktober 2008, kenmerk PG/ZP-2853078 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis in verband met de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus);

Gelet op artikel 65, eerste en derde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van Vectobac AS 12 als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana op water en gel (Lucky Bamboo).

Artikel 1

[Vervallen per 18-03-2009]

In verband met de bestrijding van de larven van Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus), wordt vrijstelling verleend van:

  • het verbod, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van het biocide Vectobac AS 12, op basis van de werkzame stof Bacillus thuriengiensis israeliensis ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus).

Artikel 2

[Vervallen per 18-03-2009]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 18-03-2009]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 18-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Bacillus thuringiensis israeliensis 2008/II.

Artikel 5

[Vervallen per 18-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 november 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage bij het besluit van 3 november 2008 houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van biociden op basis van de werkzame stof bacillus thuringiensis israeliensis

[Vervallen per 18-03-2009]

Biociden:

Ten behoeve van de bestrijding van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Dracaena sanderiana op water en gel:

  • gebruik van het biocide VectoBac 12 AS met de werkzame stof Bacillus thuringiensis israeliensis.

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als biocide voor het bestrijden van de larven van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) in Dracaena sanderiana op water en gel (Lucky Bamboo).

Voorschriften voor gebruik:

  • Het middel dient toegevoegd te worden aan het water waarin de Dracaena sanderiana stammen staan of komen te staan.

  • De eerste toepassing dient plaats te vinden als het plantmateriaal op het bedrijf komt.

  • De tweede toepassing dient binnen 48 uur na de eerste toepassing plaats te vinden.

  • Als het plantmateriaal langer dan 1 week op het bedrijf staat, dient kort voor afleveren een derde behandeling plaats te vinden.

Dosering:

1 ml middel per 1, 5 liter (proces)water.

Vectobac AS 12

Gevaarssymbool:

Xn

Schadelijk

Gevaarszinnen:

R36/38

Irriterend voor de ogen en huid.

 

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen:

S36/37

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Samenstelling middel Vectobac AS 12:

Gehalte werkzame stof 1200 ITU per mg Bacillus thuringiensis var. israeliensis (1,20% w/w (12 g/l)).

Terug naar begin van de pagina