Herziene regeling vaststelling voor 2008 van maatstaven, bandbreedtes en tarieven, [...] toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2010.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 19-11-2008 t/m 31-12-2012

Herziene regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2008 van de maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 3 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de regeling, wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de regeling, worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder a, van de regeling

omzet van de wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

€ 0 tot en met € 1 mln.

€ 864,41 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

> € 1 mln. tot en met € 10 mln.

€ 471,50 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

> € 10 mln.

€ 7,86 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

       
 

omzet van de wettelijke controles bij controlecliënten die geen organisatie van openbaar belang zijn

€ 0 tot en met € 10 mln.

€ 9,43 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 10 mln. tot en met € 50 mln.

€ 5,50 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

 

> € 50 mln.

€ 0,79 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

       

accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling

omzet van de wettelijke controles

€ 0 tot en met € 500.000

€ 26,69 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

> € 500.000 tot en met € 1 mln.

€ 7,85 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

> € 1 mln.

€ 3,92 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het overeenkomstig de artikelen 2 en 3 berekende bedrag wordt verminderd met een bedrag van € 200 voor accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling die op 1 oktober 2008 lid waren van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten en voor zover deze vermindering niet leidt tot een lager bedrag dan € 196.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina