Wijzigingsbesluit Besluit draagbare blustoestellen 1997

Geldend van 19-11-2008 t/m heden

Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2008, nr. 2008-0000303973;

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

De Raad van State gehoord (advies van 13 oktober 2008, nr. W04.08.0420/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 oktober 2008, nr. 2008-0000493704;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

De bewijzen die zijn afgegeven voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijven geldig gedurende de termijn waarvoor zij zijn verleend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 november 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de achttiende november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina