Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954

Geldend van 13-11-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 077/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en van het gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en van het gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

Nederlandse Missie 1944–1945

1288

2022

1295

2027

1296

2027

Gezantschap 1945–1954

1372

2022

1373–1374

2027

1375

2023

1381

2025

1382

2027

1385

2027

1386

2024

1387

2027

1388

2027

1486

2029

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Missie in Italië 1944–1945 en van het gezantschap/de ambassade te Italië (Rome) 1945–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina