Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008

[Regeling vervallen per 01-12-2012.]
Geldend van 13-11-2008 t/m 30-11-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 oktober 2008, nr. VGP/VV 2885681, houdende zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen ter uitvoering van richtlijn 2008/84/EG (Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2008/84/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 augustus 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEU L 253), alsmede op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2008/84/EG: richtlijn nr. 2008/84/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 augustus 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEU L 253).

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2012]

Levensmiddelenadditieven, met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan bijlage I van richtlijn 2008/84/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2012]

Een wijziging van richtlijn 2008/84/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina